Rusza VII edycja Budżetu Obywatelskiego

2020-03-13

Już po raz siódmy mieszkańcy Katowic będą mieli możliwość zdecydowania na co zostanie wydana część środków z budżetu miasta. Jak co roku - także dzięki głosom uzyskanym w ewaluacji poprzedniej edycji - procedura budżetu obywatelskiego przeszła kilka istotnych zmian, które jeszcze bardziej przyczynią się do możliwości ulepszenia przez mieszkańców swojego najbliższego otoczenia.

Tak jak w ubiegłych latach, do Budżetu Obywatelskiego zgłaszać będzie można projekty zadań publicznych należących do kompetencji gminy lub powiatu, które mają charakter ogólnomiejski i lokalny. Na projekty zgłaszane przez mieszkańców zostanie przeznaczonych aż 31,6 mln zł, z czego pięć mln zł Prezydent Miasta wydzielił na tzw. zielony budżet, a pozostałe 26,6 mln zł zostanie rozdysponowane w ramach zwykłego budżetu obywatelskiego. Z kolei w ramach puli 26,6 mln zł - trzy miliony złotych przeznaczone są na zadania ogólnomiejskie, 18,6 mln zł na projekty dzielnicowe, a pięć milionów złotych będzie służyć utrzymaniu zrealizowanych zadań inwestycyjnych w kolejnych pięciu latach.

Zmiany w Budżecie Obywatelskim

 

Na etapie przyjmowania wniosków wprowadzamy ważną zmianę. Ze względu na zagrożenie koronawirusem i apel lekarzy, by do minimum ograniczać kontakty z innymi osobami, do składanych wniosków prosimy nie dołączać list podpisów mieszkańców, którzy dany wniosek wspierają. Wnioski złożone bez list poparcia, ze względu na tę szczególną sytuację, o ile spełnią inne kryteria – zostaną uznane za poprawne. Jednocześnie ze względu na fakt zamknięcia urzędu dla bezpośredniej obsługi mieszkańców – zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną. Wniosek można dostarczyć na kilka sposobów: złożyć go przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Katowice, przesłać drogą mailową na adres: wnioskiBO@katowice.eu (gdzie załącznikami do e-maila powinny być: wniosek oraz skany obligatoryjnych załączników – oprócz listy poparcia), skorzystać ze specjalnego generatora wniosków lub przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres Wydział Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice. Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego oraz Dzielnicowych Punktów Informacyjnych będzie zależeć od rozwoju sytuacji.O wszystkich kolejnych działaniach będziemy informować na naszej stronie oraz serwisach społecznościowych. Bardzo dziękujemy Wnioskodawcom za wyrozumiałość i prosimy o podejmowanie działań zgodnie z rekomendacjami.


W regulaminie tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego znalazł się zapis, że zadanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego powinno być zlokalizowane na terenie stanowiącym własność miasta Katowice lub Skarbu Państwa będącym w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice (§ 1 ust. 4). Zmiana ta wynika z nałożenia się na siebie kilku czynników. Pierwszym z nich była nowelizacja ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 poz. 845 ze zm.), która sprawia, że przysługujące właścicielom prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności. Drugi czynnik to coraz częściej pojawiające się stanowisko Regionalnych Izb Obrachunkowych, zgodnie z którym co do zasady gminy nie powinny wydatkować środków publicznych na przedsięwzięcia inwestycyjne znajdujące się na gruntach innych niż gminne. Trzeci czynnik - potwierdzający stanowiska RIO - to raport Najwyżej Izby Kontroli (raport z funkcjonowania budżetów partycypacyjnych z dn. 18 czerwca 2019r., znak: 20/2019/P/18/064/LGD).

Zmiana ta nie oznacza jednak, że grunty należące do spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych czy Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego będą całkowicie wyłączone z procesu Budżetu Obywatelskiego. Miasto Katowice, jako jedno z nielicznych w Polsce pozwala na powyższych terenach zgłaszać projekty zadań publicznych o charakterze nieinwestycyjnym – należy przez to rozumieć zadania inne niż inwestycyjne, tj. w szczególności uroczystości, imprezy, wydarzenia mające charakter prospołeczny, kulturalny, oświatowy czy sportowy.


Jak zmienić dzielnicę, czyli nabór wniosków

Zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży, modernizacja boiska szkolnego, nasadzenia zieleni czy budowa ścieżki rowerowej. Mieszkańcy Katowic mają nieograniczoną możliwość zmian, jakie mogłyby zajść w ich najbliższym sąsiedztwie dzięki budżetowi obywatelskiemu.

Zgodnie z praktyką lat poprzednich, nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego zakończy się w maju. W tym roku swoje pomysły zgłaszać można od 16 marca do 4 maja. Wniosek należy dostarczyć:
- zrobić to przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Katowice;
- przesłać drogą mailową na adres: wnioskiBO@katowice.eu (gdzie załącznikami do e-maila powinny być: pojedynczy wniosek oraz skany obligatoryjnych załączników);
- za pomocą formularza online dostępnego tutaj;
- przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres:
Wydział Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice.

Weryfikacja formalna wniosków zakończy się w pierwszej 25 maja, natomiast weryfikacja merytoryczna w pierwszej połowie sierpnia. Jak co roku, we wrześniu odbędzie się elektroniczne głosowanie za pomocą internetowego formularza. Tym razem na projekty do VII edycji Budżetu Obywatelskiego oddać swój głos będzie można w dniach od 7 do 20 września 2020 r.


HARMONOGRAM
VII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W KATOWICACH
Zgłaszanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiegood 16 marca
do 4 maja 2020 r.
Ocena formalnado 22 maja 2020 r.
Ogłoszenie wyników oceny formalnejdo 25 maja 2020 r.
Łączenie zgłoszonych wnioskówdo 29 czerwca 2020 r.
Ocena merytorycznado 7 sierpnia 2020 r.
Ogłoszenie wyników oceny merytorycznejdo 17 sierpnia 2020 r.
Wycofanie wniosku do Budżetu Obywatelskiegodo 27 sierpnia 2020 r.
Ogłoszenie wykazu Stacjonarnych Punktów Głosowaniado 2 września 2020 r.
Głosowanieod 7 do 20 września 2020 r.
Podanie wyników głosowania – oficjalne zamknięcie procesu wyboru zadań do realizacjido 29 września 2020 r.