Zakończenie weryfikacji formalnej wniosków do VII edycji Budżetu Obywatelskiego

2020-05-25
VII edycja Budżetu Obywatelskiego w Katowicach

W VII edycji budżetu obywatelskiego katowiczanie mieli możliwość składania wniosków od 16 marca do 4 maja. Ze względu na zagrożenie koronawirusem i wynikającą z tego potrzebę ograniczania kontaktów, projekty do Wydziału Komunikacji Społecznej składać można było za pośrednictwem wiadomości mailowej, generatora wniosków online, Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta oraz nadsyłać pocztą tradycyjną. Do 22 maja wszystkie zarejestrowane projekty zostały poddane weryfikacji formalnej.

Ostatecznie, pomimo niesprzyjających warunków, w puli tegorocznej edycji BO znalazło się 415 wniosków, co jest najlepszym wynikiem od czasu uruchomienia procedury BO w 2014 roku! Spośród wszystkich projektów aż 73 z nich zarejestrowano dla kategorii ogólnomiejskiej, a 342 jako wnioski lokalne. Wśród katowickich dzielnic największą aktywnością wykazali się mieszkańcy Murcek, którzy zgłosili 26 wniosków. Niewiele mniej, bo bo 24 projekty wpłynęły z Osiedla Tysiąclecia, a 23 formularzy zarejestrowano dla dzielnicy Ligota-Panewniki.

Podobnie jak w poprzednich latach tegoroczne projekty dotyczą wielu dziedzin życia miasta. Wśród zgłoszeń lokalnych można dostrzec wiele kontynuacji projektów tzw. projektów miękkich – zadań kulturalnych i festiwalowych, które cieszyły się powodzeniem wśród mieszkańców w zeszłych latach. Takie wnioski można było w tej edycji zgłaszać również na terenach należących do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Wśród wniosków inwestycyjnych dominowały te dotyczące poprawy estetyki przestrzeni publicznych (zarówno poprzez różnego rodzaju remonty dróg, jak i zazieleniania terenów), poprawiające bezpieczeństwo w dzielnicach, ale także stawiające na swobodniejsze przemieszczanie się w ich obszarze – na przykład poprzez wybudowanie nowych ścieżek rowerowych oraz postawienie stacji wypożyczania rowerów.

Do jednych z najdroższych wniosków złożonych w tej edycji należą projekty ogólnomiejskie, takie jak m.in.: „Ogród Jordanowski na Osiedlu Witosa”, „Tężnia solankowa na Tysiącleciu” oraz „Kolejny etap modernizacji pawilonu dla psów wraz z budową nowego obiektu dla kotów” – każdy za blisko 2,5 mln zł, czy „Reintegracja Mieszkańców i Inicjacja Aktywności Obywatelskiej poprzez Odbudowę i Koordynację Relacji Sąsiedzkich Start 2021 – Sąsiedzi Katowiccy Przykładem dla całej Metropolii!” - projekt wykorzystujący całą kwotę 3 mln zł przeznaczoną na tę pulę zadań. Natomiast wartość wszystkich zgłoszonych projektów w VII edycji wynosi ponad 90 mln zł.

Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi zgłoszonymi projektami w zakładce PROJEKTY – wykaz projektów.

Wyniki weryfikacji formalnej

Niestety także i w tym roku część wniosków uzyskała negatywny wynik na etapie weryfikacji formalnej - z listą 16 takich wniosków można zapoznać się w zestawieniu dostępnym tutaj -tabela negatywne lokalne - VII edycja. Głównymi przyczynami odrzuceń były: brak dołączenia obligatoryjnych załączników do wniosków (prawidłowych oświadczeń zgód jednostek oświatowych, placówek opiekuńczych lub spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych), przekroczenie kwoty maksymalnej dla projektu dla danej jednostki pomocniczej czy zgłoszenie projektu zadania na formularzu niezgodnym z VII edycją BO. W tym roku na etapie przyjmowania wniosków zrezygnowano z uznawania za obligatoryjne dołączenie listy podpisów mieszkańców pod wnioskiem czy osobiste złożenie podpisu na formularzu w terminie 7 dni od powiadomienia.

Począwszy od zeszłorocznej edycji Wnioskodawcy, których projekty na etapie weryfikacji formalnej i merytorycznej zostały zweryfikowane negatywnie, mają prawo do złożenia odwołania do Prezydenta Miasta Katowice. Odwołanie musi zawierać informacje takie jak: imię i nazwisko wnioskodawcy, nr ID zadania, tytuł zadania oraz uzasadnienie odwołania, a także należy je złożyć w formie pisemnej w terminie 3 dni roboczych od momentu publikacji wyników weryfikacji formalnej wniosków na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Całość zasad dotyczących składania odwołania od decyzji zawarta jest w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego (par. 4 ust. 1-4).

Do 7 sierpnia trwać będzie weryfikacja merytoryczna wszystkich wniosków, które pozytywnie przeszły pierwszy etap weryfikacji, a 17 sierpnia nastąpi ogłoszenie ostatecznych wyników i poznanie projektów, które zostaną przeznaczone pod głosowanie mieszkańców.

Zachęcamy również do zapoznania się z wszystkimi zgłoszonymi projektami w zakładce PROJEKTY – wykaz projektów

Zmiany w Budżecie Obywatelskim

Wdrażany obecnie przez Katowice Pakiet Oszczędnościowy 1.0 oznacza rezygnację z niektórych działań, które Miasto planowało realizować lub ich odsunięcie w czasie. Zwolnione z tego tytułu środki w całości zostaną przesunięte na walkę z pandemią. Wymuszone tą nagłą sytuacją zmiany obejmą również Budżet Obywatelski, którego pula od przyszłego roku wyniesie łącznie 20 mln zł, powracając tym samym do kwoty z 2018 roku. W ramach 20-milionowej puli: 3 mln zł będzie przeznaczone na debiutujący w tym roku Zielony Budżet, a 17 mln zł na Budżet Obywatelski.

Zadania wybrane przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim w 2019 roku (VI edycja) do wdrożenia w tym roku, w zdecydowanej większości przypadków realizowane są zgodnie z planem. Z oczywistych przyczyn część zadań miękkich, takich jak spotkania, koncerty i pikniki dzielnicowe zostaną przełożone na inny termin w porozumieniu z wnioskodawcami. Warto dodać, że nawet po dokonaniu tej korekty finansowej Budżet Obywatelski w Katowicach pozostanie jednym z największych w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca, znacząco przekraczając wymagany ustawą obligatoryjny próg 0,5% budżetu Miasta.