Projekty

In Vitro w Katowicach – Program polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego w roku 2022"

M/46/VIII

Lokalizacja:

 miasto Katowice

Wnioskodawca:

 Katarzyna Majchrzak

Koszt szacunkowy:

 615 000 zł

Opis zadania:

 

​Program ma na celu ograniczenie zjawiska niepłodności wśród mieszkańców Katowic. Parom zakwalifikowanym do programu przysługuje możliwość jednorazowego dofinansowania do zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości 6 000 zł, pod warunkiem przeprowadzenia jednej procedury.

Cele programu: leczenie niepłodności metodami wspomagania rozrodu w oparciu o przepisy prawa, określone standardy postępowania i procedury medyczne oraz poprawa dostępu pacjentów dotkniętych problemem niepłodności do metod zapłodnienia pozaustrojowego. Niepłodność jest problemem społecznym, który w sytuacji ujemnego przyrostu naturalnego na ternie Rzeczypospolitej Polskiej, malejącej zastępowalności pokoleń szczególnie dotyka osób o niższych dochodach tworząc znaczące nierówności w dostępie do procedur medycznych i realizacji marzeń o macierzyństwie i ojcostwie. Zadanie ma na celu zwiększenie dostępności tego typu leczenia dla mieszkanek i mieszkańców Katowic oraz pozytywny wpływ na przyrost naturalny w mieście.

Oczekiwane efekty: eliminowanie bądź ograniczanie somatycznych i społecznych skutków niepłodności. W zakresie polityki zdrowotnej samorządu radomskiego oczekiwanym efektem jest obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Katowic poprzez ułatwienie im dostępu do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego i procedur rozrodu wspomaganego.

Rozliczanie programu odbywać się będzie w sposób i na warunkach określonych przez Miasto Katowice, podobnie jak szczegóły realizacji projektu. Rekrutacja pacjentów będzie prowadzona w siedzibie Realizatora Programu, wypełniającego wymogi, wyłonionego w procedurze przetargowej z naciskiem na wybór podmiotu o ugruntowanej pozycji i skuteczności prowadzonych procedur i znajdującego się w odległości od miasta nie generującej szczególnie wysokich kosztów dojazdu dla beneficjentów programu.

Do Programu mogą być zakwalifikowane pary, które spełniają następujące kryteria (przyjmuję kryteria, które sprawdziły się winnych miastach, które realizują projekt z sukcesami czyli np. w Częstochowie):

- wiek kobiety mieści się w przedziale 20-40 lat według rocznika urodzenia – dopuszcza się możliwość przeprowadzenia procedury u pacjentek w wieku do 42 lat (wg rocznika urodzenia), jeżeli stężenie AMH jest powyżej 0,7 ng/ml,
- pozostają w związku małżeńskim lub w związku partnerskim,
- są mieszkankami i mieszkańcami Katowic i zameldowali się najpóźniej w roku rozpoczęcia realizacji projektu
- poddały się wcześniej leczeniu niższego rzędu, które zakończyło się niepowodzeniem lub posiadają bezpośrednie wskazania do zapłodnienia pozaustrojowego,
- zostały zakwalifikowane do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego przez

Realizatora Programu, zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu. Program zakłada dofinansowanie kosztów jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego dla każdej pary zakwalifikowanej do Programu w wysokości do 100 procent, w maksymalnej kwocie 6000,00 zł, pod warunkiem przeprowadzenia przynajmniej jednej całej procedury przewidzianej w Programie.

Program zakłada dofinansowanie kosztów jednego cyklu zapłodnienia pozaustrojowego dla każdej pary zakwalifikowanej do Programu w maksymalnej kwocie 6 000 zł, pod warunkiem przeprowadzenia przynajmniej jednej całej procedury przewidzianej w Programie. Po stronie beneficjentów programu będzie opłacenie przygotowania do udziału w programie w maksymalnej kwocie do 2000 zł.

Maksymalna liczba par zakwalifikowana do Programu: 100
Maksymalny koszt dofinansowania dla jednej pary: 6 000 zł (jedna procedura)
Kwalifikacja na podstawie kolejności zgłoszeń i spełnienia warunków medycznych.
W przypadku niewykorzystania kwoty – braku odpowiedniej ilości par spełniających kryteria, co jest mało prawdopodobne – można rozważyć dofinansowanie w kwocie 3 000 zł kolejnej próby osobom, u których nie uzyskano spodziewanego wyniku, aż do wyczerpania środków.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 tel. 722 244 027, e-mail: matarzynakaj@gmail.com