Rusza VI edycja Budżetu Obywatelskiego

2019-04-16

Już po raz szósty mieszkańcy Katowic będą mieli możliwość zdecydowania na co zostanie wydana część środków z budżetu miasta. Jak co roku - także dzięki głosom uzyskanym w ewaluacji poprzedniej edycji - procedura budżetu obywatelskiego przeszła kilka istotnych zmian, które jeszcze bardziej przyczynią się do możliwości ulepszenia przez mieszkańców swojego najbliższego otoczenia.

Tak jak w ubiegłych latach, do Budżetu Obywatelskiego zgłaszać będzie można projekty zadań publicznych należących do kompetencji gminy lub powiatu, które mają charakter ogólnomiejski i lokalny. Na pierwszą kategorię projektów przeznaczona została kwota 5,01 mln zł, a pozostałe środki rozdzielono na projekty dzielnicowe. Od tego roku Budżet Obywatelski wynosi 30 mln zł, a w ramach tej kwoty 5 mln zł przeznaczonych jest na utrzymanie projektów zlokalizowanych na gruntach znajdujących się we władaniu miasta. Dodatkowo do kwoty przeznaczonej na realizację zadań wybranych przez mieszkańców dolicza się środki pozostałe po ubiegłorocznym głosowaniu (1,5 mln zł).


Zmiany w Budżecie Obywatelskim

Szereg zmian w budżecie obywatelskim został narzucony nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, która wprowadziła obowiązkowy budżet obywatelski dla gmin na prawach powiatu i zdefiniowała go jako „szczególną formę konsultacji społecznych". Ze względu na zapisy ustawy, jak i dzięki analizie propozycji mieszkańców przedstawionych podczas zeszłorocznej ewaluacji procedury, tegoroczną edycję charakteryzuje kilka istotnych modyfikacji.

Ważną zmianą jest możliwość wyboru dzielnicy, w której mieszkaniec odda swój głos, jednak swój ostateczny wybór potwierdzić będzie można dopiero w trakcie wrześniowego głosowania. W przypadku osób nie będących zameldowanymi stale lub czasowo w Katowicach dnia 23 sierpnia br., możliwe będzie dopisanie się do bazy osób mogących brać udział w wyborze projektów. Taki sam mechanizm wyboru dzielnicy będzie działać w przypadku pierwszej części procedury - składania formularza zgłoszeniowego dla zadania. Wnioskodawca nie musi być zameldowany w danej jednostce pomocniczej, aby móc w niej zgłosić projekt, jednak osoby popierające dany projekt muszą być mieszkańcami tej dzielnicy, której on dotyczy.

Przy opracowywaniu wniosku do budżetu obywatelskiego warto zauważyć, że zmianie uległa maksymalna wartość pojedynczego zadania lokalnego. Została ona obniżona z 75% dostępnej dla dzielnicy puli środków do 60%, co pozwoli na realizację jeszcze większej liczby zadań. Modyfikacji – spowodowanej nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym - ulega minimalna liczba osób popierających wniosek. W przypadku projektów o charakterze ogólnomiejskim liczba podpisów wynosi 50, natomiast w przypadku zadań lokalnych ilość ta jest różna i zależy od liczby mieszkańców zameldowanych w danej jednostce pomocniczej. W związku z tym liczba podpisów mieszkańców pod wnioskiem wynosić może od 1 (Zarzecze) do 27 osób (Ligota-Panewniki). Szczegółowy wykaz minimalnej wymaganej liczby osób popierających wniosek na etapie zgłaszania projektów, podział środków na jednostki pomocnicze oraz maksymalną wartość pojedynczych zadań o charakterze lokalnym w poszczególnych dzielnicach znajduje się na końcu artykułu.

Równie ważną informacją dla przyszłego Wnioskodawcy jest możliwość odwołania się od decyzji powstałej na poziomie weryfikacji formalnej i merytorycznej. Po ogłoszeniu wyników obu tych etapów osoba odpowiedzialna za wniosek ma trzy dni robocze na złożenie odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji. Będzie to można zrobić osobiście składając pisemne odwołanie w Urzędzie Miasta Katowice lub poprzez e-mail.

Warto też podkreślić, że najważniejsza zmiana wprowadzona podczas V edycji BO, czyli zniesienie ograniczenia wiekowego dla uczestników procedury, zostaje utrzymana. Dzięki temu również i w tym roku możliwy jest udział mieszkańców we wszystkich etapach budżetu obywatelskiego, niezależnie od tego, czy ukończyli oni 9 czy 99 rok życia. Ponadto w Regulaminie BO znalazły się zapisy określające czym jest ogólnodostępność do projektu, ograniczenia ilościowe i finansowe dot. zadań o charakterze festynowym, festiwalowym oraz koncertów, czy zwiększenie minimalnych progu poparcia dla projektów lokalnych do poziomu 50 głosów (było 45), a dla projektów ogólnomiejskich 200 głosów (było 135). Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się w zakładce FAQ.

 

Jak zmienić dzielnicę, czyli nabór wniosków

Zajęcia ruchowe dla dzieci i młodzieży, modernizacja boiska szkolnego, nasadzenia zieleni czy budowa ścieżki rowerowej. Mieszkańcy Katowic mają nieograniczoną możliwość zmian, jakie mogłyby zajść w ich najbliższym sąsiedztwie dzięki budżetowi obywatelskiemu.

Zgodnie z praktyką lat poprzednich, nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego zakończy się w maju. W tym roku swoje pomysły zgłaszać będzie można od 23 kwietnia do 24 maja. Wniosek należy dostarczyć:
- osobiście do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice (wRynek 13, II piętro, pok. 205);
- zrobić to przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Katowice;
- przesłać drogą mailową na adres: wnioskiBO@katowice.eu (gdzie załącznikami do e-maila powinny być: wniosek oraz skany obligatoryjnych załączników).

Weryfikacja formalna wniosków zakończy się w pierwszej połowie czerwca, natomiast weryfikacja merytoryczna w pierwszej połowie sierpnia. Jak co roku, we wrześniu odbędzie się elektroniczne głosowanie za pomocą internetowego formularza. Tym razem na projekty do VI edycji Budżetu Obywatelskiego oddać swój głos będzie można w dniach od 9 do 22 września 2019 r.


HARMONOGRAM
VI EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W KATOWICACH
Zgłaszanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiegood 23 kwietnia
do 24 maja 2019
Ocena formalnado 10 czerwca 2019
Ogłoszenie wyników oceny formalnejdo 11 czerwca 2019
Łączenie zgłoszonych wnioskówdo 1 lipca 2019
Ocena merytorycznado 9 sierpnia 2019
Ogłoszenie wyników oceny merytorycznejdo 19 sierpnia 2019 r.
Wycofanie wniosku do Budżetu Obywatelskiegodo 28 sierpnia 2019 r.
Ogłoszenie wykazu Stacjonarnych Punktów Głosowaniado 2 września 2019 r.
Głosowanieod 9 do 22 września 2019 r.
Podanie wyników głosowania – oficjalne zamknięcie procesu wyboru zadań do realizacjido 30 września 2019 r.


VI BO Podział środków i wymagane poparcie.pdf


Formularze do zgłoszenia wniosku:

Formularz zgłoszeniowy zadania publicznego do Budżetu Obywatelskiego.pdf

Lista poparcia mieszkańców dla projektu zadania.pdf

VI BO Oświadczenie SM-WM-KTBS.pdf

VI BO Oświadczenie placówek opiekuńczych-jednostek oświatowych.pdf