Ruszyła IV edycja budżetu obywatelskiego w Katowicach

2017-03-06
Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 27 przy ul. Ściegiennego - Dąb

Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa podpisał zarządzenie, dzięki któremu już po raz czwarty mieszkańcy naszego miasta zdecydują na co przeznaczyć środki miejskie w ramach Budżetu Obywatelskiego. W nowej procedurze czekają nas pewne zmiany, z których najważniejsze to: określenie maksymalnej wartości projektu zadania o charakterze lokalnym, możliwość realizacji inwestycji infrastrukturalnych w ciągu 2 lat, wydłużenie głosowania do 14 dni oraz wprowadzenie nagrody dla jednostki pomocniczej z najwyższą frekwencją w głosowaniu. Zostały one wprowadzone w odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez mieszkańców podczas ewaluacji procesu.

Katowicki budżet obywatelski cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców. Frekwencja powiększa się z roku na rok, a we wrześniu ubiegłego roku ponad 30 tys. osób oddało swoje głosy na wybrane projekty. Na efekty nie będą długo czekać. Już w tym roku powstaną m.in. tężnia solankowa, boisko do piłki nożnej na Os. Witosa, nowe punkty monitoringu w Śródmieściu, czy wypożyczalnie rowerów w Piotrowicach, Ochojcu, Ligocie i Panewnikach. Dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego w tym roku zostaną także zrealizowane m.in.: ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Przyroda nad Kłodnicą, czyli Szlakiem Dzika", renowacja „Róż Nikiszowca", iluminacja bożonarodzeniowa w Murckach, festyn integracyjny w Podlesiu.

- Mieszkańcy Katowic angażują się w działania związane z budżetem obywatelskim, bo widzą efekty swojej pracy – mówi Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice. - W ramach trzech poprzednich edycji BO katowiczanie wybrali łącznie aż 334 projekty, z których już ponad 200 zostało zrealizowanych. Powstały nowe ławki, chodniki, drogi rowerowe, zielone skwery. Katowiczanie dostali świetne narzędzie do wprowadzania realnych zmian swojego otoczenia i z niego korzystają – dodaje prezydent, który od 2015 r. zdecydował o zwiększeniu puli budżetu obywatelskiego do 20 mln zł. Tym samym BO w Katowicach stał się największy w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca wśród miast wojewódzkich.

Rekordowe 24,5 mln zł

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy będą mieć do zagospodarowania ponad 24,5 mln zł. Ta rekordowa kwota wynika z oszczędności i środków pozostałych z poprzednich edycji. Tak jak w roku ubiegłym, do Budżetu Obywatelskiego można będzie zgłaszać projekty zadań publicznych należących do kompetencji gminy lub powiatu, które mają charakter ogólnomiejski i lokalny. Na pierwszą kategorię projektów przeznaczona została kwota 3 mln zł, a pozostałe środki rozdzielono na projekty dzielnicowe. 60% podzielono proporcjonalnie do liczby mieszkańców zameldowanych w każdej jednostce pomocniczej, natomiast 40% w równych częściach pomiędzy wszystkie dzielnice. Pula dla każdej jednostki została powiększona o środki, które pozostały po rozliczeniu projektów zrealizowanych tam w ramach drugiej edycji lub pomniejszona o kwotę, która przekroczyła środki zabezpieczone dla danej jednostki (tak jest w przypadku Wełnowca – Józefowca i Piotrowic – Ochojca) oraz powiększona o środki pozostałe po głosowaniu mieszkańców na zadania z ostatniej edycji budżetu obywatelskiego.

Nowe udogodnienia dla mieszkańców

Corocznie mieszkańcy zgłaszają wiele nowych pomysłów, które mają na celu usprawnienie działania Budżetu Obywatelskiego. W tym roku prezydent pozytywnie odniósł się do wielu takich uwag i zdecydował m.in. o wprowadzeniu nagrody dla dzielnicy, która odnotuje najwyższą frekwencję, o wydłużeniu głosowania internetowego do 14 dni, czy możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych w ciągu dwóch lat, a nie jednego roku, jak do tej pory. W wielu dzielnicach postulowano także o wprowadzenie maksymalnej kwoty zgłaszanego projektu. Od tegorocznej edycji będzie ona wynosić 75% kwoty przypadającej na daną dzielnicę. Dzięki takiemu rozwiązaniu jeden zwycięski projekt nie będzie mógł „zużyć" całej kwoty przypadającej na dzielnicę.

Kolejnym novum będzie określenie przez osoby składające projekt kosztów utrzymania danej inwestycji, która nie będą co prawda elementem kosztorysu, ale posiadają walor edukacyjny. Ma to zwrócić uwagę mieszkańców na to, że realizacja danej inwestycji niesie za sobą również konsekwencje w postaci konkretnych kosztów jej utrzymania w latach następnych.

Harmonogram i zasady składania wniosków

Na przełomie marca i kwietnia, we wszystkich dzielnicach, zostaną zorganizowane lokalne spotkania informacyjne, podczas których mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się o zmianach w procedurze budżetu obywatelskiego oraz pobrać materiały promocyjne i formularze zgłoszeniowe. Najważniejsza jednak będzie możliwość spotkania się z innymi mieszkańcami dzielnicy i wspólnego przedyskutowania pomysłów, które później będą mogły być przekształcone w konkretne projekty. Na terenie miasta będą działać Dzielnicowe Punkty Informacyjne, w których mieszkańcy uzyskają podstawowe informacje dotyczące budżetu obywatelskiego oraz otrzymają formularze niezbędne do złożenia projektu.

Bez zmian pozostają kryteria dotyczące osób uprawnionych do składania i popierania projektów. W przypadku zadań lokalnych wnioskodawca musi być zameldowany na terenie jednostki pomocniczej, której dotyczy jego wniosek oraz zebrać przynajmniej 15 podpisów innych osób zameldowanych w tej samej jednostce. Projekty ogólnomiejskie mogą składać osoby zameldowane w Katowicach, które zbiorą min. 45 podpisów zameldowanych w naszym mieście mieszkańców. Zarówno osoby zgłaszające jak i popierające projekt muszą mieć ukończone 16 lat. Uprawniony mieszkaniec może złożyć oraz poprzeć dowolną ilość wniosków.

Zgłaszane projekty powinny być zlokalizowane na terenach miejskich, Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice, gruntach wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych, Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz na terenach Skarbu Państwa lub miasta Katowice, będących w użytkowaniu wieczystym powyższych podmiotów. Wnioskodawca ma możliwość wskazania lokalizacji alternatywnej projektu, na wypadek gdyby główna lokalizacja nie pozwalała na jego realizację.

Każdy uprawniony mieszkaniec będzie mógł rozdysponować za pomocą internetowego formularza 3 punkty na projekty lokalne i 3 na ogólnomiejskie. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub uważają, że samodzielne wypełnienie formularza sprawi im trudność, będą mogły zagłosować w dowolnym stacjonarnym punkcie i skorzystać z pomocy urzędników w ostatnich trzech dniach głosowania. Wykaz takich punktów wraz ze szczegółową instrukcją do głosowania zostanie opublikowany najpóźniej 31 sierpnia.

Wnioski można składać od 13 marca do 12 maja osobiście w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice przy ul. Rynek 13 (II piętro, pok. 205), korespondencyjnie na adres Wydziału Komunikacji Społecznej lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice. Przypominamy, że kolejność zgłoszenia wniosku decyduje nie tylko o numerze ID projektu i umiejscowieniu go na późniejszych listach do głosowania ale również w przypadku braku możliwości realizacji zadań, które zdobyły równą liczbę głosów, decyduje o tym, które z nich będzie przeznaczone do realizacji.

Terminy i szczegóły dotyczące lokalnych spotkań informacyjnych oraz wykaz Dzielnicowych Punktów Informacyjnych, będą publikowane na bieżąco na niniejszej stronie www.

 

 

Na wszystkie pytania odpowiadają pracownicy punktu konsultacyjnego budżetu obywatelskiego:

Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice

Rynek 13 (pok. 205, II piętro)

tel. (32) 259 31 42

(32) 259 31 43

budzetobywatelski@katowice.eu

www.facebook.com/katobudzet
https://twitter.com/bokatowice 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018

 

Składanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego od 13 marca do 12 maja 2017
Weryfikacja zgłoszonych zadań do 23 sierpnia 2017

Ogłoszenie wyników weryfikacji do 24 sierpnia 2017

Głosowanie od 11 do 24 września 2017

Publikacja wyników głosowania do 29 września 2017

Podział środków finansowych

 

Nr i nazwa jednostki pomocniczejPula środków w ramach BO 2018Maksymalna wartość projektu
1. Śródmieście2 206 6481 654 986
2. Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia874 920656 190
3. Zawodzie836 477627 358
4. Os. Paderewskiego - Muchowiec821 918616 438
5. Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka1 148 262861 196
6. Ligota - Panewniki1 439 8941 079 920
7. Załęże686 794515 096
8. Osiedle Witosa983 854737 890
9. Osiedle Tysiąclecia1 497 2561 122 942
10. Dąb749 996562 497
11. Wełnowiec - Józefowiec782 895587 171
12. Koszutka1 066 211799 658
13. Bogucice883 934662 951
14. Dąbrówka Mała515 764386 823
15. Szopienice - Burowiec869 780652 335
16. Janów - Nikiszowiec727 344545 508
17. Giszowiec969 239726 929
18. Murcki784 507588 380
19. Piotrowice - Ochojec996 262747 197
20. Zarzecze520 887390 665
21. Kostuchna968 082726 062
22. Podlesie1 041 960781 470
Projekty ogólnomiejskie3 148 715
SUMA24 521 598

 

Czym jest Budżet Obywatelski?

 Budżet partycypacyjny (zwany też obywatelskim) jest mechanizmem z najwyższego poziomu partycypacji obywatelskiej – narzędziem umożliwiającym obywatelom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. Może być on realizowany na różnych szczeblach administracyjnych: począwszy od całego regionu, przez poziom gminy, miasta, aż do dzielnicy czy osiedla.

[definicja pochodzi z publikacji „Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce" wydanej przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia", Warszawa 2014]

 

Czym jest Budżet Obywatelski Katowice 2018

 To inicjatywa skierowana do wszystkich zameldowanych w Katowicach mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat i posiadają własny pomysł na wydanie środków z  lokalnego budżetu lub chcą poprzeć inicjatywę swoich sąsiadów. W ramach procesu uprawnieni mieszkańcy mogą zgłaszać projekty zadań publicznych, dotyczących obszaru ich zameldowania. Zarejestrowane wnioski  są następnie poddane weryfikacji, która ostatecznie potwierdza możliwość realizacji zgłoszonych inwestycji. Wyłonione w trybie głosowania projekty zostaną zrealizowane w kolejnych latach. Czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego została uruchomiona zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice w sprawie określenia zasad i harmonogramu realizacji Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018, z którym można się zapoznać poniżej. W trzech dotychczasowych edycjach mieszkańcy zgłosili 1004 projektów zadań, spośród których wybrali do realizacji ponad 330 zadań o łącznej wartości przekraczającej 47,2 mln zł.

 

 

Najważniejsze pliki

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice.pdf

Formularz zgłoszeniowy zadania publicznego do Budżetu Obywatelskiego.doc

Formularz zgłoszeniowy zadania publicznego do Budżetu Obywatelskiego.pdf

Lista mieszkańców miasta Katowice.pdf

Oświadczenie SM, WM lub KTBS.pdf

Oświadczenie jednostek oświatowych.pdf