"Lingua Lab - język z klasą" - adaptacja sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 19 w Katowicach na profesjonalną pracownię językową

L11/06/VIII

Lokalizacja:

 Szkoła Podstawowa nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, ul. Krzyżowa 12

Wnioskodawca:

 Izabela Kornecka

Koszt szacunkowy:

 140 193 zł

Opis zadania:

 

​Zadanie będzie polegało na dostosowaniu budynku Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego w Katowicach do potrzeb uczniów poprzez modernizację i renowację sali lekcyjnej, zaadaptowanie jej na pracownię językową dla uczniów klas 1-8 i udostępnienie w celu realizacji nauki języka angielskiego, hiszpańskiego i niemieckiego w ramach zajęć lekcyjnych, jak również zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych skierowanych do uczniów uzdolnionych językowo oraz uczniów, którzy wykazują deficyty w tym zakresie. Pracownia językowa wyposażona w odpowiedni sprzęt pozwala zindywidualizować proces dydaktyczny ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niedosłuchem przewodzeniowym, odbiorczym, mieszanym czy niedosłuchem centralnym. I chociaż nasza szkoła nie jest szkołą dla dzieci niedosłyszących i nie słyszących to jednak coraz częściej dzieci z taką dysfunkcją trafiają do naszej szkoły i objęte są dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi – w realizacji, których tego typu klasopracownia jest niezastąpiona. Ponadto pracownię będą użytkowali nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia nauki języka polskiego dla obcokrajowców kształcących się w naszej szkole. Są to głównie uczniowie narodowości ukraińskiej i białoruskiej.

Projekt wpisuje się w cel strategiczny numer CJ3 (Urozmaicona oferta świadczonych w mieście usług
publicznych) – zawarty w „Strategii rozwoju Miasta Katowice 2030”, wytyczający następujący kierunek
działania: „Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych,
rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych i administracji publicznej”.

Remont sali lekcyjnej zawiera wykonanie nowej instalacji elektrycznej (gniazda zasilające i komputerowe, ledowe oświetlenie sali), malowanie pomieszczenia oraz wykonanie nowej antystatycznej posadzki. 24-stanowiskowa pracownia językowa wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (słuchawki, panel uczniowski, monitor dotykowy, głośniki, laptop uczniowski, komputer nauczycielski, meble).

Salę będzie można konfigurować na wiele sposobów. Przykładowe tryby pracy nauczyciela to praca indywidualna z wybranym uczniem/słuchaczem (możliwe jest błyskawiczne przełączanie się między uczniami), praca w grupach (jedna grupa pracuje z materiałem z płyty, druga prowadzi dialog z nauczycielem, uczniowie/słuchacze z włączonymi mikrofonami są słyszani przez pozostałych uczniów z grupy), praca w parach (uczniowie/słuchacze prowadzą dialog w parach, przy czym poszczególne pary nie słyszą się wzajemnie, nauczyciel ma możliwość podsłuchania dialogu dowolnej pary, włączenia się w niego). Nauka języków obcych z wykorzystaniem słuchawek ma na celu przede wszystkim ośmielić dzieci, młodzież i dorosłych, zachęcić do aktywnego udziału w konwersacji. Wykorzystanie multimedialnej pracowni językowej pozwoli na bezpośrednie i stosunkowo częste komunikowanie się nauczyciela z uczniem, ułatwi pełny udział w zajęciach uczniom/słuchaczom, w tym także nieśmiałym, niepewnym poziomu swojej wiedzy, unikającym publicznych wystąpień.

Etapy projektu:

zgłoszenie projektu
weryfikacja formalna
weryfikacja merytoryczna
prezentacja projektu
głosowanie
realizacja
zakończenie realizacji

Kontakt:

 brak