plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

AKTUALNOŚCI

Wyniki weryfikacji formalnej

Kolejny etap 10. edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach zakończony. Weryfikację formalną przeszły pozytywnie 282 wnioski, a więc 95% spośród wszystkich zgłoszonych.

Budżet Obywatelski oraz Zielony Budżet to narzędzia pozwalające mieszkańcom współdecydować o tym, jak zmieniają się nasze Katowice. W ramach samego BO, do tej pory mieszkańcy zdecydowali o wydatkowaniu ponad 145 mln zł na 1140 projektów wybranych w drodze głosowań, a jeśli spojrzymy na zgłaszane projekty, to przez 10 lat było ich łącznie ponad 3,4 tysiąca - przypomina Marcin Krupa, prezydent Katowic. – W ramach tegorocznej, dziesiątej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 296 zadań. Po wycofaniu projektów przez wnioskodawców i weryfikacji formalnej w procedowaniu pozostają 282 wnioski. To 95% wszystkich projektów złożonych w tej edycji, co pokazuje znakomite przygotowanie tych projektów przez wnioskodawców, którym dziękuję za zaangażowanie – dodaje prezydent.

W tym roku wnioski można było składać od 4 do 28 kwietnia. Z możliwości podzielenia się swoim pomysłem na zmianę otoczenia skorzystało 216 osób, które złożyły w sumie 296 projektów zadań. Łączny szacunkowy koszt realizacji wszystkich zgłoszonych projektów to ponad 58 mln zł. Spośród zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego wniosków 39 ma charakter ogólnomiejski, natomiast pozostałe 257 to zadania o charakterze lokalnym. „Najdroższe” zadanie to projekt ogólnomiejski zakładający budowę lekkoatletycznego obiektu sportowego wraz z remontem chodników i placu przy znajdującej się na os. Tysiąclecia Szkole Podstawowej nr 58 – kwota zadania 2 999 989 zł.

Najwięcej zadań lokalnych zgłoszono dla Ligoty-Panewnik - 22, a po 16 wniosków wpłynęło dla Bogucic oraz Szopienic-Burowca. Zdecydowanie więcej wniosków niż w ubiegłym roku dotyczy Janowa-Nikiszowca, w 9. edycji BO dla tej dzielnicy zgłoszono 6 wniosków, a w tegorocznej 10. edycji – 13.

Forma złożenia wniosków do Urzędu Miasta Katowice:

 • generator wniosków – 142
 • osobiście – 133
 • e-mail – 18
 • ePUAP – 3

Przed ogłoszeniem wyników weryfikacji formalnej 4 wnioski zostały wycofane przez wnioskodawców – powodem było dwukrotne złożenie tego samego projektu za pomocą generatora wniosków lub błędy we wniosku dostrzeżone przez wnioskodawców. 10 wniosków zostało zweryfikowanych negatywnie, z czego 1 to projekt ogólnomiejski. Spośród negatywnie zweryfikowanych wniosków lokalnych trzy dotyczyły Osiedla Witosa, a po jednym: Os. Paderewskiego-Muchowca, Dębu, Koszutki, Szopienic-Burowca, Giszowca oraz Murcek.

Wnioski negatywnie zweryfikowane - ocena formalna

- Najczęstszym powodem negatywnej weryfikacji był brak dołączenia do wniosku obligatoryjnego załącznika jakim jest lista poparcia mieszkańców dla danego projektu lub w przypadku wniosków przesłanych droga elektroniczną niedostarczenie oryginału tej listy do urzędu miasta w wyznaczonym terminie – wskazuje Justyna Buchalik, naczelnik wydziału komunikacji społecznej. – Wnioskodawcy negatywnie zweryfikowanych wniosków mogą zgłaszać teraz odwołania, natomiast kolejnym ważnym terminem jest data 30 czerwca. Do tego dnia wnioskodawcy mogą dokonywać łączenia zgłoszonych wniosków, a mieszkańcy przekazywać do komórek merytorycznie oceniających wnioski, zastrzeżenia i uwagi do zadań – dodaje naczelnik.

Od negatywnej oceny formalnej, zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, wnioskodawcy mogą złożyć odwołanie, które należy zgłosić w terminie 3 dni roboczych od momentu publikacji wyników weryfikacji formalnej wniosków na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego w Katowicach – czyli do 1 czerwca br. włącznie.

Odwołanie musi zawierać informacje takie jak:

 1. imię i nazwisko wnioskodawcy,
 2. nr ID zadania,
 3. tytuł zadania,
 4. uzasadnienie odwołania.

Do odwołania możliwe jest dołączenie dodatkowych dokumentów.

Odwołanie należy złożyć w formie pisemnej:

 1. osobiście lub przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) w Punkcie Konsultacyjnym BO (Rynek 13, pok. 205) lub
 2. elektronicznie za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Katowice na platformie ePUAP lub
 3. elektronicznie drogą mailową na adres: wnioskiBO@katowice.eu – gdzie treść odwołania, znajdzie się w treści e-maila lub w jego załączniku w formacie .doc, .docx, .odt, .pdf, .png, .jpg lub .jpeg przy czym:
 1. e-mail musi być wysłany z konta wskazanego przez wnioskodawcę jako e-mail do kontaktu z Urzędem w formularzu zgłoszeniowym projektu zadania;
 2. tytuł e-maila musi zawierać zwrot „Odwołanie” oraz nr ID projektu, którego odwołanie dotyczy;
 3. łączna pojemność załączników nie może przekraczać 10 MB.

 

Do 10 sierpnia trwać będzie weryfikacja merytoryczna wszystkich wniosków, które pozytywnie przeszły pierwszy etap weryfikacji, a do 25 sierpnia nastąpi ogłoszenie ostatecznych wyników oceny - wtedy poznamy projekty, które zostaną przeznaczone pod głosowanie mieszkańców. Tegoroczne głosowanie odbędzie się w terminie od 11 do 24 września.