plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Urząd Miasta Katowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bo.katowice.eu

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 03.04.2023
Data ostatniej dużej aktualizacji: 03.04.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • duże powiększenie stron nie powoduje ucinania treści
  • na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 03.04.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Jeśli potrzebujesz informacji w innej formie niż przedstawiona na stronie internetowej - skontaktuj się z nami pod adres email: k@katowice.eu. W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, np. numer telefonu, e-mail
  • informację, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy

Informację zwrotną postaramy się przygotować niezwłocznie, maksymalnie do 7 dni. Jeśli nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, poinformujemy Cię o tym i wskażemy czas w którym będzie to możliwe, nie dłuższy niż 2 miesiące. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe zaproponujemy Ci alternatywny sposób dostępu do informacji.

Osoba odpowiedzialna za rozpatrywanie skarg i wniosków w kwestii dostępności strony:
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Noras
e-mail: Andrzej.Noras@katowice.eu
telefon: 322593243

Organ nadzorujący, do którego można składać skargi i odwołania:
IV Wiceprezydent Miasta Katowice Jerzy Woźniak
Adres: Urząd Miasta Katowice, Katowice 40-098, ul. Młyńska 4, pok. 414
e-mail: Jerzy.Wozniak@katowice.eu
telefon: 322593104

Prezydent Miasta Katowice Zarządzeniem nr 1188/2020 z dnia 11.09.2020 r. powołał także osoby do pełnienia funkcji koordynatorów dostępności.
Informacje o koordynatorach i ich zadaniach.