Budżet Obywatelski | Zielony Budżet - Katowice

plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

STREFA WNIOSKODAWCY

Broszura informacyjna

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące XI edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach znajdziesz w przygotowanej broszurze informacyjnej.

nazwa plikuwielkość plikupobierz
XI BO - broszura informacyjna.pdf2 408.65 KBpobierz plik

Koordynatorzy Budżetu Obywatelskiego w Katowicach

Masz pomysł, ale nie wiesz czy możliwa będzie jego realizacja? Skontaktuj się z odpowiednim koordynatorem BO.  W każdej komórce Urzędu Miasta oraz miejskiej jednostce organizacyjnej zaangażowanej w proces BO, wyznaczona osoba odpowie na Twoje pytania lub skontaktuje Cię z właściwym pracownikiem.

nazwa plikuwielkość plikupobierz
Lista koordynatorów - XI BO i V ZB.pdf455.98 KBpobierz plik

Ważne! Skonsultowanie wniosku z koordynatorem, jeszcze przed jego zgłoszeniem, zwiększa szanse na pozytywną weryfikację i dopuszczenie go do głosowania mieszkańców.

Jeżeli natomiast chcesz ustalić czym zajmują się poszczególne komórki i z którym koordynatorem BO powinieneś omówić swój wniosek, skontaktuj się z:

Wydziałem Komunikacji Społecznej
Rynek 13 (II piętro, pok. 205)
tel. 32 259 33 05 | 32 259 38 51 | 32 259 31 42
e-mail: budzetobywatelski@katowice.eu

Zgłoszenie projektu

Gdy już zadecydujesz, który pomysł chcesz zrealizować, musisz przedstawić projekt na odpowiednim formularzu. Pamiętaj, że każda inwestycja powinna być dostosowana również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt możesz zgłosić za pomocą:

 • formularza online (kliknij TUTAJ), który zostanie udostępniony 11 marca 2024 r.;
 • ePUAP korzystając z usługi pismo ogólne do podmiotu publicznego;
 • maila na adres: wnioskiBO@katowice.eu – gdzie załącznikami do maila powinny być: pojedynczy wniosek oraz skany obligatoryjnych załączników;
 • osobiście w Punkcie Konsultacyjnym Budżetu Obywatelskiego w Katowicach - Wydział Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, pokój 205
nazwa plikuwielkość plikupobierz
Formularz zgłoszeniowy projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego.pdf515.28 KBpobierz plik
Formularz zgłoszeniowy projektu zadania do Budżetu Obywatelskiego.doc247.50 KBpobierz plik

W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną wniosek wraz z załącznikami nie może przekraczać pojemności 10 MB, a każdy wniosek powinien zostać zgłoszony osobno (tzn., że jeżeli chcesz zgłosić kilka wniosków to każdy z nich wraz z kompletem załączników musi być wysłany odrębnie).

W przypadku gdy wniosek jest składany przez osobę, która nie ma ukończonych 16 lat, konieczne jest wsparcie opiekuna prawnego do uczestnictwa w procedurze Budżetu Obywatelskiego. Wsparcie pisemne powinno zawierać: dane opiekuna, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy lub adres e-mail oraz dane podopiecznego, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, informację o akceptacji niniejszego Regulaminu oraz czytelny podpis opiekuna.

Ważne: Przy wyborze sposobu złożenia formularza za pomocą ePUAP musisz podpisać dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym. Jeżeli nie jesteś posiadaczem profilu zaufanego, a chciałbyś  skorzystać z tej formy,  potwierdź profil zaufany korzystając z bankowości elektronicznej. 

Możesz zgłosić wiele projektów zadań, jednakże każdy z nich wymaga złożenia odrębnego formularza. Oznacza to, że przy pomocy jednego formularza nie powinieneś zgłaszać propozycji, które nie są ze sobą powiązane, np.:

 • Zakup książek do biblioteki oraz budowa ścieżki rowerowej;
 • Zajęcia ruchowe dla dzieci oraz montaż latarni w dzielnicy;
 • Modernizacja boiska szkolnego oraz budowa miejsc parkingowych w innej części dzielnicy.

Do wniosku należy dołączyć listę osób popierających pomysł jego realizacji. W przypadku zadania lokalnego liczba wyma­ganych podpisów jest uzależniona od liczby mieszkańców danej dzielnicy (liczbę podpisów sprawdź TUTAJ). W przypadku zadania ogólnomiejskiego niezbędne jest poparcie co najmniej 50 osób. Ze wzglę­du na konieczność zapoznania się przez podpisujących z klauzulą RODO listy poparcia muszą być dołączone do wniosku na formularzu zgodnym ze wzorem do pobrania.

nazwa plikuwielkość plikupobierz
Lista mieszkańców popierających propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego.pdf604.77 KBpobierz plik

Formularz – krok po kroku

Twoje imię i nazwisko oraz dane, które wpiszesz w rubryce publiczne dane do kontaktu, będą publicznie dostępne - co oznacza, że zostaną m.in. udostępnione na podstronie Twojego projektu. Jeśli przygotowywałeś projekt ze znajomym lub sąsiadem i wspólnie chcecie promować swój projekt - w tym miejscu możesz podać również jego dane (o ile wyrażają na to zgodę). Osoby zainteresowane Waszym wnioskiem będą mogły skontaktować się bezpośrednio ze współautorem wniosku.

Tytuł zadania
Zadbaj o to, by tytuł dobrze oddawał to, czego projekt będzie dotyczył. Niech będzie atrakcyjny, ale również prosty i czytelny. Postaraj się również, aby wymyślony przez Ciebie tytuł nie przekroczył 250 znaków (wliczając w to odstępy).

Charakter zgłoszonego projektu zadania
W tym miejscu powinieneś wskazać, czy Twój pomysł dotyczy tylko Twojej jednostki pomocniczej (ma charakter lokalny) czy też jest skierowany do mieszkańców całego miasta lub jego lokalizacja obejmuje kilka jednostek pomocniczych (ma charakter ogólnomiejski). Pamiętaj! Po zgłoszeniu wniosku nie będziesz miał możliwości zmiany charakteru zadania.

Opis zadania
Zamieść kluczowe informacje o projekcie, tak by mieszkańcom, którzy wezmą udział w głosowaniu, łatwiej było podjąć decyzję o wyborze zadania. Wraz z tytułem, lokalizacją oraz wartością projektu, opis zadania będzie znajdował się w specjalnej publikacji poświęconej głosowaniu. Opis powinien w prosty sposób wyjaśnić, na czym będzie polegało zadanie oraz jakie będą jego elementy składowe. Jest to szczególnie ważne, gdyż każde z działań będzie musiało zostać oszacowane pod względem kosztów. Pamiętaj, że projekt musi dotyczyć zadań publicznych, czyli musi być zgodny z kompetencjami i zadaniami gminy albo powiatu.

Lokalizacja - miejsce realizacji zadania
Projektując zadanie musisz dokładnie określić miejsce, gdzie miałoby być ono zlokalizowane. W tym celu konieczne jest abyś wpisał jego dokładny adres (tzn. ulicę lub rejon ulic), a w przypadku zadania remontowego lub inwestycyjnego także numer działki, kartę mapy i obręb. Aby mieć pewność, że dokładnie wskazałeś miejsce, możesz je również dodatkowo opisać.

Jeżeli chcesz zrealizować swój pomysł na terenie jednostki oświatowej lub placówki opiekuńczej prowadzonej przez miasto Katowice, to dodatkowo musisz pozyskać zgodę dyrektora danego podmiotu na realizację zadania. Zgoda taka musi zostać wyrażona w oświadczeniu i dołączona do wypełnionego formularza – jej brak spowoduje odrzucenie projektu.

nazwa plikuwielkość plikupobierz
Oświadczenie jednostek oświatowych i placówek opiekuńczych prowadzonych przez miasto Katowice.pdf337.57 KBpobierz plik

Aby prawidłowo wypełnić to pole musisz również wskazać numery dzielnic. Jeśli Twój pomysł ma charakter lokalny wskaż tylko tę dzielnicę, dla której składasz projekt.

W przypadku, gdy zgłaszasz zadanie ogólnomiejskie, powinieneś dokładnie określić, w których dzielnicach ma ono być realizowane.

b) Stan własnościowy terenu

To kolejne pole obowiązkowe, które jest kluczowe dla losów całego projektu. Zasady budżetu obywatelskiego określone w Regulaminie dokładnie wskazują, na jakich terenach musi być zlokalizowane proponowane przez Ciebie zadanie, aby mogło zostać zrealizowane.

Zadanie powinno zostać umiejscowione na terenie należącym do miasta Katowice lub na terenie należącym do Skarbu Państwa, ale będącym w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice.

Dopuszczalne jest jednak zlokalizowanie propozycji zadania także na terenach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych lub Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego jednak tylko w przypadku zadania o charakterze nieinwestycyjnym, czyli tzw. miękkim.

Jeśli wybrany przez Ciebie teren należy lub jest zarządzany przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe lub Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, musisz dodatkowo pozyskać zgodę tych podmiotów na realizację zadania nieinwestycyjnego. Zgoda taka musi zostać wyrażona w oświadczeniu i dołączona do wypełnionego formularza - jej brak spowoduje odrzucenie projektu.

nazwa plikuwielkość plikupobierz
Oświadczenie spółdzielni, wspólnoty, KTBS.pdf248.94 KBpobierz plik

Informacje o tym, czy stan własnościowy wybranego przez Ciebie terenu umożliwia zgłoszenie na nim zadania, możesz samodzielnie sprawdzić za pośrednictwem Internetowych Map Systemu Informacji Przestrzennej Katowic – kliknij TUTAJ.

Kolorem zielonym oznaczone są tereny, których stan własnościowy pozwala na umiejscowienie zadania.

Kolor szary wskazuje tereny będące własnością podmiotów prywatnych, a więc wyłączone z Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. Jeśli natomiast wybrany przez Ciebie teren oznaczony jest kolorem żółtym, to przed zgłoszeniem wniosku powinieneś upewnić się w Urzędzie Miasta czy możesz na nim zgłosić zadanie.

Pamiętaj jednak, że zgodność stanu własnościowego terenu, na którym chcesz zgłosić swój projekt, z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego nie jest jedynym wymogiem, który musi zostać spełniony, aby Twój wniosek został pozytywnie zweryfikowany na późniejszym etapie procedury. Na mapach możesz sprawdzić również stan uzbrojenia terenu (np. sieci ciepłownicze bądź energetyczne biegnące pod ziemią, mogą stanowić przeszkodę w realizacji niektórych zadań bądź znacznie podnieść koszty ich realizacji), zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli taki funkcjonuje dla danego terenu (jeżeli dla danej działki zapis w planie mówi o „terenie zielonym" to projekt dot. budowy w tym miejscu parkingu zostanie zweryfikowany negatywnie) oraz plany inwestycyjne miasta dla danego terenu.

Lokalizacja alternatywna

Jeżeli Twoje zadanie nie jest możliwe do realizacji we wskazanej lokalizacji głównej, możesz wskazać także lokalizację alternatywną. Urzędnicy zweryfikują ją, gdy niemożliwe będzie zrealizowanie zadania w pierwszym wskazanym przez Ciebie miejscu. Lokalizację alternatywną opisz w taki sam sposób jak lokalizację główną.

Aby prawidłowo wypełnić to pole, musisz również wskazać numery jednostek pomocniczych. Jeśli Twój pomysł ma charakter lokalny wskaż tylko tę jednostkę pomocniczą, dla której składasz projekt. W przypadku, gdy zgłaszasz zadanie ogólnomiejskie powinieneś dokładnie określić, w których jednostkach pomocniczych ma ono być realizowane.

Szacunkowe koszty zadania

Przy obliczaniu kosztów możesz skorzystać ze specjalnie przygotowanego cennika miejskiego. Znajdziesz tam orientacyjne wyceny projektów najczęściej zgłaszanych w poprzednich edycjach BO w Katowicach.

nazwa plikuwielkość plikupobierz
Cennik miejski - XI BO i V ZB.pdf145.38 KBpobierz plik

Przed realizacją, niektóre z zadań mogą wymagać przygotowania projektu. Nie zapomnij ująć jego kosztów w oszacowanej przez Ciebie kwocie zadania.

Nie przejmuj się, jeżeli nie będziesz potrafił podać konkretnych kwot. W oszacowaniu kosztów chodzi o wskazanie orientacyjnych wartości – które są niezbędnym elementem projektowania wydatków. Ostatecznie to wydział właściwy merytorycznie lub instytucja miejska oszacuje koszty realizacji inwestycji – stąd też wartość projektu może wzrosnąć lub wprost przeciwnie – może zostać obniżona.

W celu określenia szacunkowych kosztów realizacji Twojego pomysłu możesz też skontaktować się z koordynatorem ds. budżetu obywatelskiego w merytorycznie właściwej komórce.

nazwa plikuwielkość plikupobierz
Lista koordynatorów - XI BO i V ZB.pdf455.98 KBpobierz plik

Szacunkowy koszt utrzymania zadania po jego realizacji

Zwróć uwagę czy realizacja projektu będzie powodowała wydatek jednorazowy, czy może również w kolejnych latach trzeba będzie wydawać pieniądze, np. na utrzymanie, remonty, prace konserwatorskie. Taką informację powinieneś wskazać w formularzu zgłoszeniowym. Również w tym przypadku pomocny może okazać się specjalnie przygotowany cennik miejski.

Uzasadnienie oraz beneficjenci zadania

Opisz dlaczego chciałbyś aby Twój pomysł został zrealizowany. Przedstaw jego cel oraz wskaż, jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji Twojego zadania. Uzasadnij także, w jaki sposób realizacja tego pomysłu wpłynie na ich życie. Beneficjentów zadania możesz opisać za pomocą wieku, miejsca zamieszkania czy też kryterium społeczno-zawodowego.

Uwagi pozostałe

Jeżeli chcesz przekazać informacje, które w Twojej opinii są ważne – a których nie mogłeś uwzględnić  we wcześniejszych rubrykach – w tym miejscu masz na to okazję. Nie jest to jednak wymagane.

Weryfikacja

Gdy tylko wypełnione formularze trafią do Urzędu Miasta Katowice, podlegają rejestracji i weryfikacji. Kolejność zgłoszenia wniosku ma wpływ na numer rejestracyjny (ID zadania). Decyduje on nie tylko o pozycji projektu na poszczególnych etapach procesu, ale również o tym, który projekt będzie realizowany w przypadku  zadań, które zdobyły równą liczbę głosów a niemożliwa jest ich jednoczesna realizacja.

Weryfikacja formalna dotyczy poprawności i kompletności wypełnienia formularza. Kolejny etap weryfikacji odbywa się już w wydziale lub instytucji miejskiej, w których realizowane są zadania o określonym charakterze. To właśnie na tym etapie sprawdzone zostaną elementy składowe, które zadecydują czy projekt spełnia warunki umożliwiające realizację.

Pamiętaj - w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:

 • lokalne - w przypadku gdyby wartość pojedynczego zadania przekraczała wysokość 60% puli środków przeznaczonych dla dzielnicy, w której zostało zgłoszone;
 • ogólnomiejskie - w przypadku gdyby wartość pojedynczego zadania przekraczała pulę środków przeznaczoną na realizację projektów ogólnomiejskich;
 • które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
 • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.;
 • które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia;
 • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;
 • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie.
 • których czas realizacji, określony na etapie weryfikacji, przekroczyłby jeden rok budżetowy. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji infrastrukturalnych w ciągu dwóch lat (czas realizacji zostaje określony przez komórkę weryfikującą);
 • infrastrukturalne, zgłoszone w więcej niż jednej lokalizacji, jeżeli dotyczą różnego zakresu rzeczowego.
 • które nie spełniają kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców jednostki pomocniczej (w przypadku zadań o charakterze lokalnym) lub mieszkańców miasta Katowice (w przypadku zadań o charakterze ogólnomiejskim).

Ponadto, ze względu na wysokie koszty wykonania i późniejszego utrzymania, propozycje zadań takich jak np. budowa tężni, sztucznych lodowisk czy wodnych placów zabaw będą oceniane negatywnie.

Za zadania ogólnodostępne uznaje się w szczególności takie zadania, w przypadku których mieszkańcy danej dzielnicy mają możliwość swobodnego i bezpłatnego korzystania z efektów ich realizacji. Za ogólnodostepne, ze względu na swój publiczny charakter, uważa się m.in. projekty realizowane w: jednostkach oświatowych, placówkach opiekuńczych, miejskich instytucjach kultury, bez względu na ich rodzaj.

Odwołanie

Od negatywnej oceny formalnej bądź merytorycznej zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, wnioskodawcy mogą złożenia odwołanie, które należy zgłosić w terminie 3 dni roboczych od momentu publikacji wyników weryfikacji wniosków na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.

Odwołanie musi zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, nr ID zadania, tytuł zadania i uzasadnienie odwołania.

Odwołanie można dostarczyć:

 • osobiście lub przez pełnomocnika (osobę pisemnie upoważnioną) w Punkcie Konsultacyjnym (Rynek 13, pokój 205)
 • elektronicznie za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Katowice na platformie ePUAP
 • elektronicznie drogą mailową na adres: wnioskiBO@katowice.eu – gdzie treść odwołania znajdzie się w treści e-maila lub w jego załączniku w formacie .doc, .docx, .odt, .pdf, .png, .jpg lub .jpeg przy czym:
  a) e-mail musi być wysłany z konta wskazanego przez wnioskodawcę jako e-mail do kontaktu z Urzędem w formularzu zgłoszeniowym projektu zadania;
  b) tytuł e-maila musi zawierać zwrot „Odwołanie” oraz nr ID projektu, którego odwołanie dotyczy;
  c) łączna pojemność załączników nie może przekraczać 10 MB.

W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia odwołania wniosek jest zwracany do komórki merytorycznie właściwej za jego ocenę.

Informacje o wynikach odwołań publikowane są w terminie do 7 dni roboczych od momentu publikacji wyników weryfikacji wniosków na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. 

Głosowanie

Od 10 do 23 września 2024 roku odbędzie się elektroniczne głosowanie za pomocą  internetowego formularza.

Pamiętaj! Do 23 sierpnia 2024 roku oraz najpóźniej w tym dniu musisz mieć nadany nr PESEL, aby zagłosować. Jeżeli jesteś cudzoziemcem zameldowanym w Katowicach i nie posiadasz nr PESEL również będziesz mógł wziąć udział w głosowaniu, po dopisaniu się do listy głosujących w Punkcie Konsultacyjnym BO.

Stacjonarne punkty do głosowania

Jeżeli  obawiasz się, że samodzielne wypełnienie formularza może sprawić Ci trudność – skorzystaj z pomocy urzędników, którzy będą czekać na Ciebie w wyznaczonych punktach do głosowania.

Wykazu miejsc, w których będziesz mógł zagłosować w ten sposób oraz czasu obsługi stacjonarnych punktów głosowania przez urzędników szukaj we wrześniu na naszej stronie lub profilu Budżetu Obywatelskiego w Katowicach https://www.facebook.com/katobudzet. Możesz też skontaktować się z Wydziałem Komunikacji Społecznej – tu także otrzymasz taką informację.

Uwaga! Pracownicy Urzędu Miasta Katowice nie zbierają głosów w miejscu zamieszkania głosującego.

Z projektami, na które można będzie głosować, będziesz mógł się zapoznać na stronie internetowej. Jeżeli już zdecydujesz, które projekty chcesz poprzeć – zapamiętaj ich tytuły oraz numery ID. Wykaz projektów znajdziesz także w specjalnej publikacji poświęconej głosowaniu, która dostępna będzie w stacjonarnych punktach do głosowania oraz w Punkcie Konsultacyjnym. Dzięki niej będziesz mógł wcześniej zapoznać się z zasadami głosowania. 

Pamiętaj! Głosować możesz wyłącznie raz. Aby zrobić to poprawnie postępuj zgodnie z instrukcją, która dostępna będzie w formularzu do głosowania.

Będziesz miał do rozdzielenia 3 punkty na projekty lokalne oraz 3 punkty na projekty ogólnomiejskie. Zasady głosowania dla projektów lokalnych i ogólnomiejskich są takie same.

Możesz więc dokonać wyboru:

 • jednego projektu, przyznając mu max. 3 punkty;
 • dwóch projektów, przyznając im 1 i 2 punkty;
 • trzech projektów, przyznając każdemu po 1 punkcie.

 Możesz głosować na zadania z dowolnie wybranej przez siebie dzielnicy.  

Do realizacji przeznaczone zostaną te projekty, które zdobyły największą liczbę punktów w głosowaniu, aż do wyczerpania puli środków finansowych wydzielonych dla konkretnej dzielnicy lub na projekty ogólnomiejskie.

UWAGA! Aby projekt mógł zostać przeznaczony do realizacji,  musi osiągnąć minimalny próg poparcia w głosowaniu. Projekty, które zdobędą niższe poparcie nie zostaną zrealizowane, nawet jeśli w puli ogólnomiejskiej lub lokalnej dla Twojej dzielnicy pozostaną jeszcze środki finansowe.

 • Projekt lokalny - 50 punktów
 • Projekt ogólnomiejski - 200 punktów

Nagroda za frekwencję w głosowaniu

Warto zachęcać sąsiadów do udziału w głosowaniu. Przyszłoroczna pula środków na zadania w jednostkach pomocniczych, w których odnotowana zostanie najwyższa frekwencja w głosowaniu zostanie powiększona o dodatkowe środki finansowe.