Budżet Obywatelski | Zielony Budżet - Katowice

plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

FAQ

Kto może zgłaszać zadania do Budżetu Obywatelskiego

Zadanie o charakterze lokalnym może zgłosić osoba mieszkająca w danej dzielnicy lub z nią związana. W przypadku zadania ogólnomiejskiego należy być mieszkańcem Katowic.

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poniżej 16 roku życia wniosek czytelnie podpisuje opiekun prawny tej osoby.

Czy jeden projekt może być zgłoszony przez kilku wnioskodawców?

W formularzu zgłoszeniowym tylko jedna osoba widnieje jako wnioskodawca. Pozostali pomysłodawcy mogą włączyć się w promocję projektu na kolejnych etapach.

Czy stowarzyszenie lub fundacja może zgłaszać zadanie, które potem będzie realizować

Nie. Zadania mogą zgłaszać tylko mieszkańcy - osoby fizyczne. Realizator zadania wybierany jest przez Miasto.

Dlaczego to mieszkańcy mają zgłaszać do BO zadania, za których finansowanie i wykonanie odpowiedzialne jest Miasto? Przecież takie projekty jak remont ulic, zakup książek do bibliotek, czy remonty w szkole powinny być wyłączone z procesu

Środki w ramach BO są częścią budżetu miasta, czyli są z nich realizowane wszystkiego rodzaju zadania publiczne. To nie są dodatkowe pieniądze, które Miasto przekazuje na realizację zadań mieszkańców. Wnioskodawcy zgłaszając projekty i głosując wskazują jakie są ich priorytety, czyli które zadania publiczne Miasto powinno zrealizować w pierwszej kolejności. Ograniczanie możliwości zgłaszania zadań publicznych w określonym sektorze (np. dotyczących szkół) jest niezgodne z zasadami procesu i nie jest sprawiedliwe w stosunku do mieszkańców, dla których właśnie one stanową priorytet.

Gdzie będzie można pobrać i oddać po wypełnieniu formularz zgłoszeniowy zadania do Budżetu Obywatelskiego?

Formularz zgłoszeniowy zadania można wypełnić bezpośrednio online TUTAJ lub pobrać TUTAJ

Pamiętaj o koniecznych załącznikach.

Wypełniony formularz wraz z wymaganymi załącznikami należy:

 • złożyć osobiście lub poprzez pełnomocnika (osobę pisemnie upoważnioną) w Punkcie Konsultacyjnym (Wydział Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, II piętro, p. 205)
 • za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Katowice
 • drogą mailową na adres: wnioskiBO@katowice.eu – gdzie załącznikami do maila powinny być: pojedynczy wniosek oraz skany obligatoryjnych załączników
 • za pomocą formularza online dostępnego TUTAJ

Czy na jednym formularzu zgłoszeniowym można zgłosić kilka projektów z różnych dziedzin np. remont schodów, zakup komputerów dla miejskiej jednostki, organizacja spotkań podróżniczych?

Przy pomocy jednego formularza nie powinieneś zgłaszać propozycji, które nie są ze sobą powiązane, np.:

 • Zakup książek do biblioteki oraz budowa ścieżki rowerowej;
 • Wybieg dla psów oraz budowa fontanny;
 • Zajęcia ruchowe dla dzieci oraz montaż latarni w dzielnicy;
 • Monitoring ulicy oraz lot balonem;
 • Modernizacja boiska szkolnego oraz budowa miejsc parkingowych w innej części dzielnicy.

Pamiętaj, że zgłoszenie wniosku składającego się z kilku niezwiązanych ze sobą elementów może spowodować jego odrzucenie na etapie weryfikacji. Kontaktując się z Wydziałem Komunikacji Społecznej lub z koordynatorami upewnisz się, jak bardzo złożony i obszerny wniosek możesz zgłosić.

Natomiast możliwa jest realizacja zadań, które obejmują różny zakres przedmiotowy jednak objęte są jedną lokalizacją (np. budowa siłowni zewnętrznej z przyległym placem zabaw uzupełnione o oświetlenie i monitoring) lub są zlokalizowane w różnych lokalizacjach dzielnicy jednak obejmują tożsamy zakres przedmiotowy projektu (stojaki rowerowe ustawione w różnych częściach jednej dzielnicy).

O czym należy pamiętać?

Przede wszystkim, aby złożyć wniosek w terminie wskazanym w hamonogramie aktualnej edycji BO, na specjalnie przygotowanym do tego formularzu.

Bardzo ważne jest by zadanie zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego spełniało wymogi celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych, również w związku z przyszłymi szacunkowymi kosztami eksploatacji.

W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być realizowane zadania, których zweryfikowany czas realizacji nie przekracza jednego roku budżetowego. Jednak w przypadku inwestycji infrastrukturalnych istnieje możliwość realizacji zadań dwuletnich.

Pamiętaj, że każda inwestycja powinna być dostosowana również do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Skąd taki podział środków na zadania lokalne?

Pula środków na zadania lokalne została podzielona pomiędzy 22 dzielnice, podobnie jak w poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego, w proporcjach: 40% podzielone równo pomiędzy wszystkie jednostki, a 60% proporcjonalnie do liczby ich mieszkańców.

Obliczone w ten sposób kwoty są odpowiednio powiększane o środki, które pozostały po głosowaniu z poprzedniej edycji.

Z kim można skonsultować swój pomysł przed zgłoszeniem projektu?

Informacje takie można uzyskać w Punkcie Konsultacyjnym. W sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy, pracownicy Wydziału Komunikacji Społecznej wskażą odpowiednią komórkę merytoryczną, z którą należy się skontaktować.

Wydział Komunikacji Społecznej
Rynek 13 (II piętro, pok. 205)
tel. 32 259 33 05 | 32 259 38 51 | 32 259 31 42
e-mail: budzetobywatelski@katowice.eu

Co oznacza, że zadanie powinno być ogólnodostępne?

Na potrzeby Budżetu Obywatelskiego za zadania ogólnodostępne uznaje się takie zadania, do których wszyscy mieszkańcy danej dzielnicy mają swobodny i nieograniczony, a więc również bezpłatny dostęp (np. chodnik na nieogrodzonym osiedlu). Za ogólnodostępne uważa się również te zadania, które ze względu na swój charakter są dedykowane określonej grupie odbiorców (np. osobom w określonym wieku – dofinansowanie dla Klubu Seniora) lub do korzystania z nich konieczne jest posiadanie określonych umiejętności (np. umiejętność jazdy na rowerze by móc korzystać ze ścieżek rowerowych). Dodatkowo ze względu na publiczny charakter za ogólnodostępne uznaje się zadania bez względu na ich rodzaj dotyczące instytucji publicznych prowadzonych przez miasto Katowice, bądź jednostki mu podległe (np. wydarzenia integrujące społeczność Miejskiego Domu Pomocy Społecznej, czy remont Miejskiego Przedszkola).

Dodatkowo, należy pamiętać, że każda inwestycja powinna być dostosowana również do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kto decyduje o tym czy projekt jest lokalny czy ogólnomiejski? Na jakiej podstawie jest to ustalane?

To wnioskodawca, w formularzu zgłoszeniowym określa czy zadanie ma charakter lokalny czy ogólnomiejski. Jeśli zadanie zlokalizowane jest na terenie jednej dzielnicy, ale dotyczy potrzeb mieszkańców całego miasta, wnioskodawca powinien odpowiednio uzasadnić i wskazać beneficjentów swojego projektu. 

W związku z licznymi głosami mieszkańców, którzy sprzeciwiali się realizacji zadań dotyczących wyposażenia OSP ze środków na zadania lokalne - w związku z ponaddzielnicowym charakterem działań OSP - od VIII edycji urzędnicy będą takie wnioski weryfikowali negatywnie ze względu na błędnie wskazany charakter zadania.

W jaki sposób ustalić czy działka jest własnością gminy?

Informacje o tym, do kogo należy teren możesz samodzielnie sprawdzić TUTAJ lub skontaktować się z pracownikami Wydziału Komunikacji Społecznej.

Zadanie powinno zostać umiejscowione na terenie należącym do miasta Katowice lub na terenie należącym do Skarbu Państwa, ale będącym w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice.

Można również zgłaszać projekty zadań na terenach spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych lub Katowickiego Towarzystwa Społecznego - jednak tylko w przypadku zadania o charakterze nieinwestycyjnym, czyli. tzw. miękkim. W takim przypadku pamiętaj o obligatoryjnym załączeniu odpowiedniego oświadczenia.

Pamiętaj, że zgodność stanu własnościowego terenu, na którym chcesz zgłosić swój projekt, z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego nie gwarantuje pozytywnej weryfikacji na późniejszym etapie procedury.

Dlaczego we wniosku należy podać lokalizację alternatywną projektu?

Nie jest to obowiązkowa rubryka. Jeśli na wskazanym przez wnioskodawcę terenie nie ma możliwości zrealizowania projektu zadania, wówczas brana jest pod uwagę lokalizacja alternatywna. W przypadku, gdy tam również nie może on zostać zrealizowany, wówczas projekt będzie odrzucony. Po zarejestrowaniu wniosku nie ma możliwości zmiany lokalizacji.

Czy zgłoszenie zadania na terenie, którego stan własnościowy jest zgodny z Regulaminem daje gwarancję, że wniosek nie zostanie odrzucony ze względu na lokalizację

Nie ma takiej gwarancji. Projekt zlokalizowany na wnioskowanym terenie może zostać odrzucony z wielu innych względów, takich jak np. uwarunkowania techniczne (przepisy budowlane, uzbrojenie terenu), przyrodnicze i społeczne, niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczenie na inny cel, toczące się postępowanie uniemożliwiające jego realizację.

Jakich zadań nie można zgłaszać w BO

Pamiętaj - w ramach procedury budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania:

 • lokalne - w przypadku gdyby wartość pojedynczego zadania przekraczała wysokość 60% puli środków przeznaczonych dla dzielnicy, w której zostało zgłoszone;
 • ogólnomiejskie - w przypadku gdyby wartość pojedynczego zadania przekraczała pulę środków przeznaczoną na realizację projektów ogólnomiejskich;
 • które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
 • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.;
 • które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia;
 • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;
 • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie.
 • których czas realizacji, określony na etapie weryfikacji, przekroczyłby jeden rok budżetowy. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się możliwość realizacji inwestycji infrastrukturalnych w ciągu dwóch lat (czas realizacji zostaje określony przez komórkę weryfikującą);
 • infrastrukturalne, zgłoszone w więcej niż jednej lokalizacji, jeżeli dotyczą różnego zakresu rzeczowego.
 • które nie spełniają kryterium ogólnodostępności dla mieszkańców dzielnicy (w przypadku zadań o charakterze lokalnym) lub mieszkańców miasta Katowice (w przypadku zadań o charakterze ogólnomiejskim).

Ponadto, ze względu na wysokie koszty wykonania i późniejszego utrzymania, propozycje zadań takich jak np. budowa tężni, sztucznych lodowisk czy wodnych placów zabaw będą oceniane negatywnie.

Czy można realizować zadania BO w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w roku następnym jego wykonanie?

Nie. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być realizowane zadania, które zakładają realizację jedynie ich części, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub zabezpieczają środki na wykonanie, bez uwzględnienia kosztów projektu.

Co w przypadku kiedy kilku mieszkańców zgłosi takie same projekty?

W sytuacji zgłoszenia dwóch lub więcej wniosków o podobnym przedmiocie lub lokalizacji, po uzgodnieniu tego z drugim wnioskodawcą możecie wspólnie połączyć Wasze wnioski i poddać je pod głosowanie jako jedno zadanie. Projekty mogą zostać połączone w terminie wskazanym w harmonogramie aktualnej edycji BO.

Zgłoszony projekt może zostać również wycofany przez wnioskodawcę (ten termin także zostanie określony w harmonogramie aktualnej edycji BO).

Czy mogę wskazać realizatora projektu

Realizacja zadania musi być poprzedzona wyborem właściwego wykonawcy przez Miasto Katowice, zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych.

Co to znaczy, że inwestycja jest jednoroczna

Realizacja wybranych przez mieszkańców w głosowaniu projektów zadań w X edycji Budżetu Obywatelskiego nastąpi w 2024 roku. Jednak w przypadku inwestycji infrastrukturalnych istnieje możliwość realizacji zadań dwuletnich. Rozstrzygnięcie, czy zgłoszona propozycja będzie spełniać powyższe kryteria, wymaga każdorazowo szczegółowej analizy.

Informacja, o tym czy zadanie ma charakter jednoroczny, czy na jego realizację niezbędne będzie więcej czasu znajdzie się przy projekcie podczas głosowania.

Co należy ująć w kosztorysie

Przygotowane przez mieszkańców szacunkowe koszty zadania uwarunkowane są jego przedmiotem. Jeżeli zadanie ma charakter inwestycyjny lub remontowy, obowiązkowymi pozycjami w kosztorysie są: koszt przygotowania opracowania projektu, koszt zakupu oraz montażu materiałów. Należy pamiętać, że mieszkaniec podaje kosztorys wstępny, o którego ostatecznym kształcie decyduje komórka oceniająca wniosek. Podczas szacowania kosztorysu można skorzystać z przygotowanego miejskiego cennika.

Osobną rubrykę w formularzu stanowi określenie szacunkowych kosztów zarządzania, utrzymania bądź eksploatacji (w zależności od rodzaju zadania) w okresie 1 roku. Zwróć uwagę, czy realizacja projektu będzie powodowała wydatek w kolejnym roku, np. na utrzymanie, remonty, prace konserwatorskie. Taką informację również należy wskazać w formularzu zgłoszeniowym. W tym przypadku pomocny też może okazać się przygotowany cennik miejski.

Czy dopuszczalny jest finansowy wkład własny lub podmiotu zewnętrznego do realizowanego zadania

Nie. Projekty są w całości realizowane tylko i wyłącznie ze środków budżetu miasta, przeznaczonych na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego.

Gdzie można sprawdzić jakie są szacunkowe koszty inwestycji, które są często realizowane w mieście (np. koszt budowy chodnika)?

Takie zestawienie zostało opracowane dla potrzeb procesu i znajduje się w pliku poniżej. Należy jednak pamiętać, że:

 • podane ceny stanowią przybliżony, orientacyjny punkt odniesienia dla wnioskodawców i mogą się różnić od rzeczywistych określonych na etapie weryfikacji wniosków.
 • w większości przypadków, w szacunkowym kosztorysie, należy przewidzieć dodatkowo koszty wykonania dokumentacji projektowej w wysokości około 10% wartości zadania.

Na jakiej podstawie są weryfikowane koszty szacunkowe?

Koszty szacunkowe weryfikowane są na podstawie danych z lat ubiegłych, doświadczenia zawodowego i wiedzy pracowników merytorycznych komórek organizacyjnych miasta Katowice.

Co to jest nr ID?

Numer ID jest to numer projektu, nadawany po dostarczeniu go do urzędu. W przypadku projektów lokalnych składa się on z następującego ciągu znaków: litery L oraz numeru dzielnicy/numeru porządkowego wniosku/numeru edycji BO. W projektach ogólnomiejskich jest to: litera M/numer porządkowy wniosku/numer edycji BO.

W przypadku gdy dwa projekty z tej samej dzielnicy zdobędą równą liczbę głosów, a pula środków finansowych tej dzielnicy pozwala na realizację tylko jednego z tych zadań o tym, które z nich będzie przeznaczone do realizacji zadecyduje nr ID projektu. Niższy numer (wniosek został wcześniej zarejestrowany w Urzędzie Miasta) ma w tej sytuacji pierwszeństwo przed numerem wyższym.

Co się dzieje z wnioskiem dostarczonym do urzędu

Gdy tylko wypełnione formularze trafią do urzędu podlegają rejestracji i weryfikacji. Weryfikacja formalna dotyczy poprawności i kompletności wypełnienia formularza.

Kolejny etap weryfikacji odbywa się już w wydziale lub instytucji miejskiej, w których realizowane są zadania o określonym charakterze. To właśnie na tym etapie sprawdzone zostaną elementy składowe, które zadecydują czy projekt spełnia warunki umożliwiające realizację.

Czy można uzupełnić albo zmienić wniosek po jego odrzuceniu?

Nie. Po ogłoszeniu wyników weryfikacji zadań, nie ma możliwości ingerowania we wnioski.

Co się dzieje gdy koszty szacunkowe są zawyżone lub zaniżone przez wnioskodawcę?

Komórka merytoryczna analizująca zadanie dokonuje korekty nieprawidłowo określonych kosztów szacunkowych. Jeśli zweryfikowana kwota jest wyższa od środków przeznaczonych dla danej jednostki pomocniczej/projektów ogólnomiejskich, projekt zostanie zaopiniowany negatywnie.

Czy mogę sprzeciwić się zgłoszonemu zadaniu

Od momentu publikacji wszystkich zgłoszonych zadań do Budżetu Obywatelskiego w Katowicach, istnieje możliwość wyrażenia swojego sprzeciwu wobec jego potencjalnej realizacji, w terminie wskazanym w harmonogramie aktualnej edycji BO.

Sprzeciw taki należy zgłosić w formie pisemnej do komórki merytorycznie odpowiedzialnej za ocenę wniosku. To komórka zdecyduje o jego zasadności. 

Jak złożyć odwołanie od negatywnej oceny wniosku

Od negatywnej oceny formalnej bądź merytorycznej zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego, wnioskodawcy mogą złożenia odwołanie, które należy zgłosić w terminie 3 dni roboczych od momentu publikacji wyników weryfikacji wniosków na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.

Odwołanie musi zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, nr ID zadania, tytuł zadania i uzasadnienie odwołania.

Odwołanie można dostarczyć:

 • osobiście lub przez pełnomocnika (osobę pisemnie upoważnioną) w Punkcie Konsultacyjnym (Rynek 13, pokój 205)
 • elektronicznie za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Katowice na platformie ePUAP
 • elektronicznie drogą mailową na adres: wnioskiBO@katowice.eu – gdzie treść odwołania znajdzie się w treści e-maila lub w jego załączniku w formacie .doc, .docx, .odt, .pdf, .png, .jpg lub .jpeg przy czym:
  a) e-mail musi być wysłany z konta wskazanego przez wnioskodawcę jako e-mail do kontaktu z Urzędem w formularzu zgłoszeniowym projektu zadania;
  b) tytuł e-maila musi zawierać zwrot „Odwołanie” oraz nr ID projektu, którego odwołanie dotyczy;
  c) łączna pojemność załączników nie może przekraczać 10 MB.

W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia odwołania wniosek jest zwracany do komórki merytorycznie właściwej za jego ocenę.

Informacje o wynikach odwołań publikowane są w terminie do 7 dni roboczych od momentu publikacji wyników weryfikacji wniosków na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego w Katowicach. 

Kiedy odbędzie się głosowanie na projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego i kto może brać w nim udział?

Głosowanie trwa 14 dni i odbywa się elektronicznie. W trakcie głosowania uruchomione zostaną także stacjonarne lub mobilne punkty, w których będzie można oddać głos z pomocą urzędnika.

Osobami uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Katowic. W przypadku zadań o charakterze lokalnym, możesz zagłosować w jednej wybranej przez siebie dzielnicy (i wcale nie musi to być dzielnica Twojego zameldowania/zamieszkania)!

W systemie głosowania automatycznie znajdą się wszyscy mieszkańcy zameldowani w Katowicach na pobyt stały lub czasowy w dniu wskazanym w zarządzeniu Prezydenta Miasta Katowice w sprawie określenia zasad i harmonogramu realizacji aktualnej edycji BO. Pozostali mieszkańcy będą mogli w trakcie głosowania dopisać się do systemu głosowania. W tym celu konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości pracownikom Wydziału Komunikacji Społecznej UMK oraz złożenie oświadczenia.

Na czym będzie polegało głosowanie?

Głosowanie na projekty odbywa się drogą elektroniczną za pomocą interaktywnego formularza dostępnego za pośrednictwem Internetu. Aby prawidłowo oddać głos należy postępować zgodnie z poleceniami wskazanymi w instrukcji.

Osoby, które nie posiadają dostępu do Internetu, lub samodzielne wypełnienie formularza będzie stanowiło dla nich trudność będą miały możliwość zagłosowania w stacjonarnych punktach.

Na ile projektów można zagłosować?

Aby zagłosować na wybrany projekt (projekty) trzeba znać jego numer ID albo tytuł. Każdy mieszkaniec dysponuje 6 punktami. 3 z nich może oddać na zadania lokalne z wybranej dzielnicy i 3 na zadania ogólnomiejskie, przyznając je na jeden ze wskazanych sposobów, poprzez wybór:

 • jednego projektu przyznając mu trzy, dwa lub jeden głos;
 • dwóch projektów przyznając im odpowiednio jeden i dwa głosy lub po jednym głosie;
 • trzech projektów przyznając im po jednym głosie.

Czy można głosować na projekty lokalne tylko ze swojej dzielnicy?

Mieszkańcy mają możliwość głosowania na projekty o charakterze lokalnym z dzielnicy zamieszkania lub w wybranej przez siebie dzielnicy.

Co decyduje o tym, że dany projekt wygra w głosowaniu?

Decyduje ilość ważnych głosów oddanych na poszczególne zadania. Do realizacji zostaną przeznaczone te projekty, które uzyskały najwyższą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań o określonym charakterze, które osiągnęły wymagany, minimalny próg poparcia (projekty lokalne 50 punktów, a ogólnomiejskie 200).

Co się stanie jeśli wygrają dwa projekty dotyczące tego samego terenu?

W przypadku, gdy zwycięskie projekty lokalne wzajemnie się wykluczają ze względu na wspólną lokalizację zadania, o przeznaczeniu do realizacji decyduje ilość zdobytych głosów. W sytuacji równej liczby głosów pierwszeństwo wskazuje numer ID nadany podczas rejestracji wniosku. W sytuacji, kiedy jedno zadanie będzie miało charakter lokalny, a drugie ogólnomiejski, to pierwszeństwo w realizacji ma zadanie o charakterze lokalnym.

Czy jest określony próg frekwencji dla ważności głosowania?

Nie ma określonego progu frekwencji. Jednak aby zadanie mogło być przeznaczone do realizacji, musi osiągnąć w głosowaniu wymagany minimalny próg poparcia (dla zadań lokalnych to co najmniej 50 głosów/punktów, dla zadań ogólnomiejskich to 200).

Jeśli w danej dzielnicy wszystkie wybrane w głosowaniu projekty lokalne mieszczą się w kwocie dla tej dzielnicy, to każdy z nich zostanie zrealizowany?

Tak, pod warunkiem zebrania w trakcie głosowania przez każdy z nich wymaganego minimalnego progu poparcia, czyli co najmniej 50 punktów.

Jeśli projekt nie przeszedł w głosowaniu, czy można go zgłosić ponownie

Tak, ale trzeba pamiętać, że wniosek musi zostać złożony na aktualnych formularzach oraz zostać dostosowany do obowiązującego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego. Warto również sprawdzić czy nie zmienił się stan własnościowy terenu lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym zadanie miałoby być zgłoszone.