Budżet Obywatelski | Zielony Budżet - Katowice

plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

FAQ

Jakie zadania mogę zgłaszać do Zielonego Budżetu

Projekty, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt. W ramach tej procedury możesz zgłosić zadania takie jak:

 • zazielenienie przestrzeni publicznej;
 • systemowa rewitalizacja zieleni skwerów i parków;
 • tworzenie łąk kwietnych;
 • tworzenie ogrodów deszczowych i zbiorników małej retencji na terenach skwerów i parków miejskich;
 • projekty związane z systemowymi programami dotyczącymi zwierząt (sterylizacja, zajęcia edukacyjne o właściwej opiece oraz odżywianiu);
 • warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony przyrody.

Jak złożyć wniosek

Wniosek złożysz za pomocą prostego formularza online – kliknij TUTAJ

Będzie on aktywny w terminie wskazanym w harmonogramie aktualnej edycji Zielonego Budżetu. Jeśli potrzebujesz wsparcia przy wypełnieniu formularza koniecznie skontaktuj się z pracownikami Wydziału Komunikacji Społecznej:

Rynek 13 (II piętro, pok. 205)
tel. 32 259 33 05 | 32 259 38 51 | 32 259 31 42
e-mail: zielonybudzet@katowice.eu

Na co zwrócić uwagę

W ramach Zielonego Budżetu miasta Katowice nie realizuje się zadań:

 • które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
 • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.;
 • które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te podmioty nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia;
 • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;
 • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie zadania, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
 • których czas realizacji, określony na etapie oceny, przekroczyłby jeden rok budżetowy.

 

Kto może zgłaszać zadania do Zielonego Budżetu

Zadanie o charakterze lokalnym może zgłosić każda  osoba mieszkająca w dzielnicy dla której zgłasza zadanie. Zadanie o charakterze ogólnomiejskim może złożyć każdy mieszkaniec Katowic.

Czy na jednym formularzu zgłoszeniowym można zgłosić kilka projektów

Możesz zgłaszać wiele projektów, ale każdy z nich musi być opisany na osobnym formularzu.

Jak oszacować koszty zadania

We wniosku określasz szacunkowe koszty zadania. Nie mogą one przekroczyć wskazanej, maksymalnej kwoty. Środki różnią się w zależności od charakteru zadania, a w przypadku zadań lokalnych dodatkowo od liczby osób zameldowanych w dzielnicy.

Przy obliczaniu kosztów zadania możesz skorzystać ze specjalnie przygotowanego cennika miejskiego. Znajdziesz tam orientacyjne wyceny projektów dot. zieleni, najczęściej zgłaszanych w poprzednich edycjach Zielonego Budżetu.

Nie przejmuj się, jeżeli nie możesz podać konkretnych kwot. W oszacowaniu kosztów chodzi o wskazanie orientacyjnych wartości, które są niezbędnym elementem projektowania wydatków. Ostatecznie to komórka właściwa merytorycznie lub instytucja miejska oszacuje koszty realizacji zadania. Stąd też przed wartość projektu może wzrosnąć lub wprost przeciwnie – może zostać obniżona.

Co się dzieje, gdy koszty szacunkowe są zawyżone lub zaniżone przez wnioskodawcę

Komórka merytoryczna analizuje zadanie i dokonuje korekty nieprawidłowo określonych kosztów szacunkowych. Jeśli zweryfikowana kwota jest wyższa od środków przeznaczonych dla danej dzielnicy/projektów ogólnomiejskich, projekt zostanie zaopiniowany negatywnie.

Czy mogę wskazać realizatora projektu

Realizacja zadania musi być poprzedzona wyborem właściwego wykonawcy przez Miasto Katowice, zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych.

W jaki sposób ustalić czy działka jest własnością gminy

Zadanie powinno zostać umiejscowione na terenie należącym do miasta Katowice lub na terenie należącym do Skarbu Państwa, ale będącym w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice.

Informacje o tym, do kogo należy teren możesz samodzielnie sprawdzić TUTAJ lub skontaktować się z pracownikami Wydziału Komunikacji Społecznej. Pomocna będzie też mapa, którą znajdziesz bezpośrednio w formularzu zgłoszeniowym.

Pamiętaj, że zgodność stanu własnościowego terenu, na którym chcesz zgłosić swój projekt, z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego nie gwarantuje pozytywnej weryfikacji na późniejszym etapie procedury.

Z kim można skonsultować swój pomysł przed zgłoszeniem projektu

Jeżeli chcesz ustalić czym zajmują się poszczególne komórki i z którym koordynatorem powinieneś omówić swój wniosek, skontaktuj się z Wydziałem Komunikacji Społecznej:

Rynek 13 (II piętro, pok. 205)
tel. 32 259 33 05 | 32 259 38 51 | 32 259 31 42
e-mail: zielonybudzet@katowice.eu

Kiedy się dowiem czy mój wniosek został wybrany do realizacji

Gdy tylko wypełnione formularze trafią do urzędu podlegają rejestracji i weryfikacji. Weryfikacja formalna dotyczy poprawności i kompletności wypełnienia formularza.

Kolejny etap weryfikacji odbywa się już w wydziale lub instytucji miejskiej, w których realizowane są zadania o określonym charakterze. To właśnie na tym etapie sprawdzone zostaną elementy składowe, które zadecydują czy projekt spełnia warunki umożliwiające realizację.

Następnie wszystkie pozytywnie zweryfikowane wnioski zostają przekazane do Zespołu Oceniającego, którego zadaniem jest wskazanie do realizacji tych projektów mieszkańców, które w najwyższym stopniu wpisują się w założenia Zielonego Budżetu miasta Katowice i charakteryzują się największym wpływem na poprawę środowiska naturalnego na terenie miasta.