plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

AKTUALNOŚCI

Wyniki odwołań od negatywnej weryfikacji formalnej

Regulamin Budżetu Obywatelskiego w Katowicach daje Wnioskodawcom możliwość odwołania się od negatywnego wyniku weryfikacji ich projektów po każdym etapie ich oceny (weryfikacja formalna i weryfikacja merytoryczna).

Do Punktu Konsultacyjnego Budżetu Obywatelskiego w Katowicach wpłynęły 2 odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji formalnej zgłoszonych zadań. Wszystkie dostarczone odwołania spełniły wymogi formalne i zostały rozpatrzone. Wyjaśnienia złożone przez jednego z Wnioskodawców sprawiły, że Prezydent Miasta Katowice pozytywnie odniósł się do złożonego odwołania i zadanie to zostało przywrócone do dalszego procedowania.

Wynik procedury odwoławczej po ocenie formalnej XI edycji BO