plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L7/02/X
Tytuł zadania: Park Mościckiego (Załęże)
Wnioskodawca: Maria Danielska | tel. 606 618 433
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Park Mościckiego składa się z: 1. strefy parkowo - rekreacyjno - relaksacyjnego dla osób w różnym wieku: ławki, skwery o różnej wielkości z kwiatami, roślinami i krzewami ozdobnymi (liściastymi), znajdującym i się pod istniejącymi wysokimi drzewami; 2. strefy edukacyjnej (historyczno - przyrodniczej) W ramach zadania zostaną wykonane następujące zadania: 1/ założenie trawnika - o 100 m2 2/ ławki - 4 szt. 3/ kosze na śmieci - 3 szt. 4/ chodniki (w parku) - ok. 100 m2 5/ słup informacyjny - 1 szt. 6/ utworzenie parku i urządzeń 7/ wykonanie dokumentacji projektowej dla całego zadania wraz z lampami
Lokalizacja główna Załęże
Katowice- Załęże, Kolonia Mościckiego, ul. Gliwicka
Szacunkowe koszty: 96 375.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Szacunkowe koszty: 113 575.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Gospodarki Mieniem): Zadanie niemożliwe do realizacji - teren udostępniony instytucji publicznej. Odwołanie: Od negatywnej oceny wniosku złożono odwołanie. Podtrzymano uzasadnienie negatywnej oceny wniosku dokonanej przez Wydział Gospodarki Mieniem. Teren wskazany we wniosku jest udostępniony instytucji publicznej celem budowy urządzeń przesyłowych (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna). Realizowane będzie tam także skarpowanie terenu w związku z realizacją inwestycji na działce sąsiedniej.