plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: L4/13/X
Tytuł zadania: Sportowa dwunastka - wzmocnienie sportowego potencjału Szkoły Podstawowej nr 12
Wynik głosowania: PROJEKT NIEWYBRANY DO REALIZACJI
Liczba uzyskanych punktów: 863
Wnioskodawca: Anna Tomsia-Zając | 782 921 000
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Opis zadania: Sportowa dwunastka to projekt polegający w głównej mierze na przywróceniu sportowego charakteru Szkoły Podstawowej nr 12, w tym przywrócenie bieżni i skoczni do skoku w dal oraz wyposażenie terenu boisk w nowe urządzenia sportowe, w tym zestaw do street workaut’u, stół betonowy do ping-ponga, ławki do grania w szachy. Dodatkowo projekt przewiduje wymianę starego ogrodzenia, które w chwili obecnej stanowi potencjalne niebezpieczeństwo dla użytkowników terenu objętego projektem. Celem projektu jest zagospodarowanie terenu Szkoły w sposób, dający okazję do czynnego wypoczynku i promowania zdrowego stylu życia. Stworzenie bezpiecznej przestrzeni oraz jej doposażenie w atrakcyjne urządzenia przyczyni się do zwiększenia częstotliwości korzystania ze sportu, a tym samym polepszenia stanu zdrowia i samopoczucia osób korzystających. Beneficjentami projektu będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12, użytkownicy kompleksu boisk wielofunkcyjnych znajdujących się przy Szkole oraz mieszkańcy okolicznych osiedli. Wszyscy potrzebują ruchu, a dzieci w szczególności wyładowania nadmiaru energii, ale jednocześnie potrzebują stymulacji innych zmysłów, rozwoju kreatywności, logicznego myślenia i wielu innych umiejętności. Interaktywne urządzenia zaplanowane do montażu w ramach projektu, w tym w szczególności stoły do szachów, ping-ponga, urządzenia do street workout’u wpływają nie tylko na polepszenie stanu zdrowia, samopoczucia, ale również wpływają na lepszą współpracę w grupie, rozwój wyobraźni oraz zachęcają do wspólnej zabawy bez telefonu. Sportowa dwunastka to kolejna przestrzeń przyjazna dla całej społeczności lokalnej. Przyrządy umieszczone na ogólnodostępnym boisku szkolnym służyć będą całej lokalnej społeczności ze względu na otwarty charakter boisk. A zatem zagospodarowanie nadszarpniętej zębem czasu przestrzeni w centrum boisk szkolnych, pozwoli na: - stworzenie przyjaznego miejsca do zabawy i uprawiania sportu, - stworzenia miejsca, w którym lekkoatletyka w Szkole będzie mogła się rozwinąć, co wpłynie na lepsze osiągnięcia uczniów w zawodach sportowych, - stworzenie kolejnego ciekawego miejsca, z którym dzieci będą się identyfikować, będąc dumnymi z bycia uczniem tej szkoły i mieszkańcem naszego osiedla, - stworzenie atrakcyjnej formy spędzania czasu przez dzieci, które uczęszczają do świetlicy szkolnej, - uwolnienie nadmiaru energii dzieci i walkę z siedzącym trybem życia, - urozmaicenie lekcji w-fu w Szkole, - poprawę kondycji fizycznej u dzieci, - poprawę samopoczucia oraz zdrowia fizycznego i psychicznego osób korzystających z efektu projektu. Koszty przedstawione w budżecie zostały oparte na otrzymanych ofertach od potencjalnych dostawców oraz średnich kosztach prac budowlanych dla regionu śląskiego w roku 2020 i uśrednione, są więc realne i uzasadnione. Realizacja projektu możliwa jest w okresie krótszym niż 1 rok. Projekt wpisuje się w cel strategiczny numer CJ3 (Urozmaicona oferta świadczonych w mieście usług publicznych) – zawarty w „Strategii rozwoju Miasta Katowice 2030”, wytyczający następujący kierunek działania: „Poprawa jakości i wzrost dostępności usług zdrowotnych, edukacyjnych, kulturalnych, rozrywkowych, sportowo – rekreacyjnych administracji publicznej”. Całej społeczności osiedla powinno zależeć na powstawaniu na jego terenie przyjaznych miejsc skierowanych dla każdego mieszkańca. Miejsc, które zachęcają, inspirują, wywołują uśmiech, są bezpieczne i scalają społeczność. Każdy z rodziców potwierdzi, że spędzenie czasu z dzieciakami lub samych dzieci w miejscu, które zostało zaprojektowane w przemyślany i funkcjonalny sposób to przyjemność. Bezpieczeństwo korzystania z urządzeń sportowych i przestrzeni je okalających ma fundamentalne znaczenie. Stwarzanie naszym dzieciom przyjaznego otoczenia, rozwijanie ich kompetencji, dbanie o ich zdrowie będzie pożytkiem nie tylko dla nich samych, ale również dla pozostałych mieszkańców osiedla. Rozbudzenie zainteresowania otaczającym światem, ruch na świeżym powietrzu to przecież najwspanialsza sprawa dla młodego człowieka. Warto inwestować w dzieci, w ich rozwój, to one staną się naszą opoką, dzięki nim rozwinie się dalej nauka i technika. Zatem podarujmy dzieciom przyjazną, kreatywną, urozmaiconą i bezpieczną przestrzeń do zabawy.
Lokalizacja główna Osiedle Paderewskiego - Muchowiec
Paderewskiego 46, 40-959 Katowice
Szacunkowe koszty: 326 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki: Zdjęcia i grafiki.zip;
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 326 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania ok. 26 550 zł.
Dysponentem środków finansowych będzie Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Paderewskiego 46 40-959 Katowice