plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

Budżet Obywatelski w Katowicach X edycja
weryfikacja merytoryczna
wnioski ocenione negatywnie

Numer ID: L2/06/X
Tytuł zadania: Optymalizacja miejsc parkingowych wzdłuż ul. Gallusa
Wnioskodawca: Magdalena Szot
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 91 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny: Zadanie niemożliwe do realizacji ze względu na konieczność ingerencji w występującą zieleń (likwidacja drzew) oraz uzbrojenie podziemne kolidujące z przyszłymi pracami dotyczącymi budowy miejsc postojowych. Zakres rzeczowy zadania jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez Miasto (część terenu wskazanego we wniosku - rejon skrzyżowania ul. Gallusa z ul. Mikołowską/Ligocką wchodzi w zakres opracowanej w 2021 roku dokumentacji koncepcyjnej dla zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową: Kościuszki - Brynowska - Rolna - Huberta, Brynowska - Mikołowska - Ligocka - Gallusa - Piękna oraz Brynowska - Kępowa - Woźniczki").
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L2/08/X
Tytuł zadania: Remont infrastruktury pieszej i drogowej na osiedlach w rejonie Kopalni Wujek
Wnioskodawca: Adrian Kowalski | kowalski.adrianslawomir@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Geodezji): Stan własnościowy terenu nie pozwala na realizację zadania. Odwołanie: Od negatywnej oceny wniosku złożono odwołanie. Podtrzymano uzasadnienie negatywnej oceny wniosku dokonanej przez Wydział Geodezji ze względu na niezgodność stanu prawnego nieruchomości z postanowieniami regulaminu Budżetu Obywatelskiego - w szczególności § 1 pkt. 4. Wskazane we wniosku działki stanowią własność Miasta Katowice i pozostają w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej.
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L2/09/X
Tytuł zadania: Remont infrastruktury pieszej na osiedlu przy Kopalni Wujek
Wnioskodawca: Adrian Kowalski | kowalski.adrianslawomir@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Geodezji): Stan własnościowy terenu nie pozwala na realizację zadania. Odwołanie: Od negatywnej oceny wniosku złożono odwołanie. Podtrzymano uzasadnienie negatywnej oceny wniosku dokonanej przez Wydział Geodezji ze względu na niezgodność stanu prawnego nieruchomości z postanowieniami regulaminu Budżetu Obywatelskiego - w szczególności § 1 pkt. 4. Wskazane we wniosku działki stanowią własność Miasta Katowice i pozostają w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej.
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L3/03/X
Tytuł zadania: ulica 1 MAJA - WYMIANA OŚWIETLENIA ULICY NA LEDOWE
Wnioskodawca: Kinga Zimnicka-Kutz | kzkutz@interia.pl
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 285 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny: Realizacja zadania nie spełnia wymogów celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych. Istniejące słupy oświetleniowe nie są własnością miasta Katowice. Brak podstaw prawnych do realizacji wniosku.
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L4/03/X
Tytuł zadania: Budowa chodnika dla pieszych obok bloku Sowińskiego 5
Wnioskodawca: Stanisław Uciakiewicz | suciakiewicz@gmail.com
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 58 760.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny: Uwarunkowania techniczne i przyrodnicze uniemożliwiają realizację zadania. Zadanie wymaga ingerencji w istniejącą zieleń. We wskazanej lokalizacji występują sieci infrastruktury podziemnej. Odwołanie: Od negatywnej oceny wniosku złożono odwołanie. Podtrzymano uzasadnienie negatywnej oceny wniosku dokonanej przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów ze względu na występującą kolizję przedmiotowego zakresu prac z siecią uzbrojenia podziemnego tj. siecią ciepłowniczą. Na dzień dzisiejszy bez wystąpienia o warunki przebudowy przedmiotowej sieci brak jest możliwości oszacowania kosztów jej przebudowy.
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L5/02/X
Tytuł zadania: Ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Zgrzebnioka, pomiędzy ul. Gawronów a ul. Cietrzewi
Wnioskodawca: Kacper Kwiecień | 733779960
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 378 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny: Zadanie niemożliwe do realizacji ze względu na konieczność ingerencji w występującą zieleń. Przeprowadzona analiza uwarunkowań wykazała, że poprowadzenie infrastruktury rowerowej o wskazanych parametrach w standardach rowerowych GZM wymagać będzie usunięcia kilkudziesięciu drzew i krzewów oraz przebudowy infrastruktury sieci oświetleniowej. Dodatkowo ul. Zgrzebnioka objęta jest strefą Tempo 30, czyli strefą uspokojonego ruchu, w której nie projektuje się wydzielonej infrastruktury rowerowej, co potwierdzają zapisy dokumentu pn. "Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej" opracowane na zlecenie GZM. Oszacowana wartość realizacji zadania przekracza maksymalną wartość pojedynczego zadania dla dzielnicy nr 5 w X edycji Budżetu Obywatelskiego.
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L5/04/X
Tytuł zadania: Psi wybieg Brynów
Wnioskodawca: Jacek Godyń
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Gospodarki Mieniem): Zadanie niemożliwe do realizacji w lokalizacji głównej - teren strategiczny dla Miasta. Lokalizacja alternatywna niezgodna z Regulaminem BO ( § 1, pkt. 2 ust. 6a) Odwołanie: Od negatywnej oceny wniosku złożono odwołanie. Podtrzymano uzasadnienie negatywnej oceny wniosku dokonanej przez Wydział Gospodarki Mieniem. Wskazany we wniosku teren ma charakter strategiczny dla Miasta. Natomiast kwestie dotyczące weryfikacji terenu objęte są klauzulą tajności.
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L5/05/X
Tytuł zadania: Chodnik i przejście dla pieszych do Parku Muchowiec na Ulicy Gawronów
Wnioskodawca: Jacek Godyń
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 15 700.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny: Realizacja zadania nie spełnia wymogów celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych. W obrębie skrzyżowania istnieją już dwa przejścia dla pieszych, ponadto realizacja zadania będzie wymagała usunięcia istniejącego drzewostanu. Odwołanie: Od negatywnej oceny wniosku złożono odwołanie. Podtrzymano uzasadnienie negatywnej oceny wniosku dokonanej przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów. W chwili obecnej w rejonie skrzyżowania ul. Gawronów – Zgrzebnioka zlokalizowane są dwa przejścia dla pieszych wraz z wykonanymi stosownymi dojściami, które to umożliwiają w sposób bezpieczny i prawidłowy dojście do Parku Muchowiec. Wykonanie dodatkowego przejścia zgodnie ze złożonym wnioskiem nie spełnia wymogów celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych.
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L6/14/X
Tytuł zadania: Poprawa bezpieczeństwa w pobliżu osiedla Kokociniec -wymiana oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Kijowskiej i lasu Panewnickiego
Wnioskodawca: Dorota Żywica | e-mail: kontakt@kokociniec.pl
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 290 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny: Istniejące słupy oświetleniowe nie są własnością miasta Katowice. Brak podstaw prawnych do realizacji wniosku.
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L7/02/X
Tytuł zadania: Park Mościckiego (Załęże)
Wnioskodawca: Maria Danielska | tel. 606 618 433
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Szacunkowe koszty: 113 575.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Gospodarki Mieniem): Zadanie niemożliwe do realizacji - teren udostępniony instytucji publicznej. Odwołanie: Od negatywnej oceny wniosku złożono odwołanie. Podtrzymano uzasadnienie negatywnej oceny wniosku dokonanej przez Wydział Gospodarki Mieniem. Teren wskazany we wniosku jest udostępniony instytucji publicznej celem budowy urządzeń przesyłowych (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna). Realizowane będzie tam także skarpowanie terenu w związku z realizacją inwestycji na działce sąsiedniej.
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L7/03/X
Tytuł zadania: Lampy oświetleniowe (6 szt.) - Park Mościckiego (Załęże)
Wnioskodawca: Maria Danielska | tel. 606 618 433
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Gospodarki Mieniem): Zadanie niemożliwe do realizacji - teren udostępniony teren udostępniony instytucji publicznej. Odwołanie: Od negatywnej oceny wniosku złożono odwołanie. Podtrzymano uzasadnienie negatywnej oceny wniosku dokonanej przez Wydział Gospodarki Mieniem. Teren wskazany we wniosku jest udostępniony instytucji publicznej celem budowy urządzeń przesyłowych (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna). Realizowane będzie tam także skarpowanie terenu w związku z realizacją inwestycji na działce sąsiedniej.
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L8/07/X
Tytuł zadania: Kompleks rekreacyjno -sportowy na terenie osiedla Witosa
Wnioskodawca: Kamila Sominka | Kamila Sominka tel. 500546360
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Geodezji): Stan własnościowy terenu nie pozwala na realizację zadania.
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L9/09/X
Tytuł zadania: Rozbiegane KATOWICE- narty biegowe
Wnioskodawca: Adam Baryła | 694 644 912
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 38 800.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny: Realizacja zadania nie spełnia wymogów celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych ze względu na zbyt duże koszty obsługi projektu w stosunku do prognozowanej liczby korzystających ze sprzętu.
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L10/05/X
Tytuł zadania: Utworzenie miejsc postojowych przy ul. Dobrej
Wnioskodawca: Adam Bomba
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 180 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny: Zadanie niemożliwe do realizacji ze względu na warunki techniczne, realizacja uniemożliwiłaby korzystanie z przylegającego ciągu pieszo-jezdnego. Odwołanie: Od negatywnej oceny wniosku złożono odwołanie. Podtrzymano uzasadnienie negatywnej oceny wniosku dokonanej przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów. Wykonanie wnioskowanych miejsc parkingowych wraz z likwidacją istniejącego chodnika jest niewskazane, gdyż osoby korzystające z proponowanych miejsc parkingowych wychodzić będą bezpośrednio na jezdnię ul. Dobrej, a nie na chodnik jak ma to obecnie miejsce. Ponadto brak chodnika wpłynie na zdecydowane zmniejszenie bezpieczeństwa pieszych.
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: L11/05/X
Tytuł zadania: Wyznaczenie miejsc parkingowych na parkingu miejskim ul. Ściegiennego 43-43g
Wnioskodawca: Janusz Mierzwa | 501412870
Charakter zadania: LOKALNY (na terenie jednej dzielnicy)
Ocena formalna: POZYTYWNA
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Geodezji): Stan własnościowy terenu nie pozwala na realizację zadania.
Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu